Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Інститут філології створено 1 вересня 2008 р. на базі філологічного факультету та факультету іноземних мов. Директором Інституту обрано кандидата філологічних наук, доцента Коваленка Андрія Миколайовича. Заступниками директора є: з навчальної роботи (германське відділення) – кандидат філологічних наук, доцент Павлов Володимир Васильович; з навчальної роботи (слов’янське відділення) – кандидат філологічних наук, доцент Герман Вікторія Василівна; з наукової та виховної роботи (слов’янське відділення) – кандидат філологічних наук, доцент Кириленко Надія Іванівна; з наукової та виховної роботи (германське відділення) – старший викладач Голубкова Наталія Леонідівна.

У складі Інституту діють 8 кафедр: української мови (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна); української літератури (доктор філологічних наук, професор Горболіс Лариса Михайлівна); російського та загального мовознавства (доктор педагогічних наук, професор Статівка Валентина Іванівна); зарубіжної літератури (кандидат філологічних наук, доцент Іванова Ірина Борисівна); практики англійської мови (кандидат філологічних наук, доцент Павлов Володимир Васильович); германської філології (кандидат філолологічних  наук, доцент Дудченко Михайло Миколайович); практики романо-германських мов (кандидат філолологічних наук, доцент Гаврило Лідія Миколаївна); іноземних мов (кандидат філологічних наук, доцент Мандич Елеонора Григорівна).

Інститут об’єднує слов’янське та германське відділення.

Слов’янське відділення (колишній філологічний факультет) покликане формувати педагога-словесника, надаючи йому найширшу і найґрунтовнішу професійну підготовку, а саме: лінгвістичну, літературознавчу, організаційно-методичну та педагогічну.

Значний досвід діяльності дав факультету можливість досягти вагомих здобутків як у науковій галузі, так і у сфері красного письменства. В його історію увійшли імена відомих в Україні та поза її межами літературознавців Д. Білецького, Д. Наливайка, Б. Шнайдера, М. Мінакова, вчених і письменників П. Гаврилова, П. Охріменка. Відомі літератори А. Гризун, В. Затуливітер, Ю. Царик, А. Семенюта, О.Столбін є випускниками факультету.

Сьогодні на слов’янському відділенні Інституту навчається близько 500 студентів стаціонару та більше 200 студентів заочного відділення. З усіх спеціальностей діє екстернат.

У 1930 році у складі мовно-літературного відділення Сумського інституту соціального виховання була створена кафедра української мови й літератури, яка пізніше називалася кафедрою мовознавства, української мови. У 30-ті роки ХХ століття нею завідувала доцент К.С. Вишневська. У подальшому на цій посаді працювали доценти О.С. Скорик, В.В. Поставний, В.В. Герман, професор О.М. Семеног. За самовіддану роботу з відбудови та організації навчально-виховної роботи Сумського педуніверситету були нагороджені медаллю «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 роках» старші викладачі кафедри Т.П. Тараненко і О.Г. Чеботарьова. Тривалий час кафедру очолював доцент О.С. Скорик (1975–1997 роках.), який з 1961 р. працював деканом філологічного факультету, а в
1968–1975 роках був проректором з навчальної і наукової роботи.

На сьогодні на кафедрі працює 12 викладачів, із них 1 доктор педагогічних наук, доцент, 7 кандидатів філологічних наук, доцентів, 4 викладачі. Завідувач – доктор педагогічних наук, доцент О.М. Семеног.

Викладачі кафедри мають 7 наукових праць з грифом Міністерства освіти і науки України (д.пед.н., доц. О.М. Семеног, к.філ.н., доц. А.А. Силка, к.філ.н., доц. Н.П. Дейниченко). Кафедра української мови плідно розробляє наукові теми «Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів» і «Лінгвокраєзнавство: Мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини».

На базі Інституту та кафедри української мови систематично проводяться всеукраїнські та регіональні наукові конференції. За останні п’ять років на кафедрі проведено 9 заходів різного рівня.

Викладачі постійно читають лекції з культури мови в закладах виконавчої влади, юстиції, прокуратури, у громадських організаціях. Кафедра щорічно проводить обласний тур конкурсу з української мови імені Петра Яцика (голова журі – доц. В.В. Герман); підсумковий етап конкурсу Малої академії наук; обласну олімпіаду з української мови (голова журі – доц. Н.П. Дейниченко).

На кафедрі української мови щорічно видається фаховий збірник «Філологічні науки» (відп. ред. доц. В.В. Герман).

Робота викладачів спрямовується на забезпечення навчального процесу, зокрема на підготовку й видання методичних рекомендацій, матеріалів до лабораторних, контрольних робіт, тестових завдань, до педагогічної практики студентів.

Кафедра співпрацює з Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Сумським державним університетом, Лебединським педагогічним училищем імені А.С. Макаренка. На кафедрі діє лабораторія українського фольклору. Проф. Л.М. Горболіс, доц. А.П. Гризун, доц. В.І. Будянський, доц. Н.І. Кириленко, викладач М.П. Домчук ведуть просвітницьку роботу на обласному телебаченні та радіо, готуютчи виступи, присвячені творчості українських письменників.

Викладацький колектив підтримує тісні зв’язки з обласною організацією Спілки письменників України, з товариством «Просвіта». Традицією стали зустрічі з відомими письменниками, акторами, співаками, поетичні конкурси, конкурс читців.

Співпраця кафедр з навчальними закладами області та органами освіти реалізується як у складі комплексу навчально-педагогічних закладів Сумської області, так і за його межами. Викладачі здійснюють виїзди з метою методичного співробітництва й проведення занять до інших навчальних закладів: Шосткинської гімназії № 1, Лебединського педучилища імені А.С. Макаренка, Охтирської гімназії, гімназії № 1 м. Сум.

Кафедри надають методичну допомогу у складанні програм для навчальних закладів різних рівнів, зокрема, програми для поглибленого вивчення української мови та літератури (Конотопська гімназія, Шосткинська гімназія), програми з українського ділового мовлення (Лебединське педучилище імені А.С. Макаренка). Модифікації цих програм використовуються й в інших навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.

Заслуговує на увагу також така традиційна форма співробітництва, як проведення лабораторних занять зі шкільного курсу української мови та літератури для студентів у школах м. Суми за участю кращих учителів.

У 1933 р. було створено кафедру мови і літератури, з якої пізніше було виокремлено кафедру літератури. У різні часи її очолювали К.С. Вишневська, К.А. Симоненко, М.Б. Бик, Д.Ф. Марков, Л.С. Кауфмак.

Як окремий підрозділ кафедра української літератури існує з 1967 року. Того ж року її очолив Ступак Юрій Петрович, з 1971 р. – Яловий Федір Михайлович, з 1977 р. – Білецький Дмитро Матвійович, з 1983 р. – Манченко Ольга Григорівна, з 1989 р. – Каменська Надія Павлівна. З 2007 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Горболіс Лариса Михайлівна.

На кафедрі української літератури працює 11 викладачів. З них – 1 доктор філологічних наук, 9 кандидатів філологічних та педагогічних наук, доцентів; член Спілки письменників України, лауреат премії ім. В.Мисика, лауреат премії Канадського товариства приятелів України ім. Б.Патики,  Заслужений артист України.

На кафедрі діє аспірантура, в якій підготовлено 15 кандидатів наук. За останні п’ять років з проблем літературознавства та методики викладання української літератури опубліковано 3 монографії, 9 навчальних посібників, більше 90 наукових статей у фахових виданнях.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво лабораторією творчо працюючих учителів шкіл м. Суми та смт. Жовтневого.

Основними формами науково-пошукової, дослідницької та організаційної роботи є:

  • Упровадження програм «Intel: навчання для майбутнього»  (інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі).
  • Розробка інноваційного навчально-методичного забезпечення літературознавчих курсів (кредитно-модульна система, тестування, підготовка відповідних посібників для учнів, студентів, учителів).
  • Керівництво проблемними студентськими гуртками та організація самостійної наукової роботи старшокласників, студентського самоврядування.
  • Методична робота у формі семінарів, «круглих» столів з учителями міста й області.
  • Залучення членів кафедри до роботи в системі довузівської підготовки.
  • Використання матеріалів з народознавства та літературознавчих дисциплін для формування духовно багатої особистості вчителя, здатного виховати громадянина-патріота суспільства.
  • Робота науково-методичних семінарів.
  • Участь викладачів та студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Сумським територіальним відділенням МАН України, що діє у структурі обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Мала академія наук – це творче об’єднання учнівської молоді, завданням якої є сприяння інтелектуальному і духовному розвитку учнів, їх самовизначенню в майбутній професії. Для Сумського територіального відділення МАН викладачі кафедри розробили навчальну програму секцій української літератури та фольклористики.

Темою науково-дослідницької роботи кафедри є «Герменевтичні принципи вивчення літератури в системі освіти». У наукових доробках викладачів і студентів досліджуються актуальні проблеми сучасного літературознавства, інноваційні технології ведення сучасного уроку, проблема герменевтики тексту та методики його вивчення у ВНЗ. Наукова діяльність викладачів тісно пов’язана з дослідницькими роботами студентів-філологів, тематикою курсових і дипломних робіт. Під керівництвом викладачів кафедри працюють такі гуртки і проблемні групи: проблеми аналізу художнього твору в школі; Т. Шевченко і сучасність, нові підходи до вивчення творчості поета; фольклор Слобожанщини; інноваційні технології сучасного уроку літератури.

Колектив кафедри регулярно організовує і проводить творчі зустрічі з письменниками-земляками, кобзарями, літературознавцями та науковцями; «круглі» столи («Особливості суґестивної лірики»); виїзні засідання кафедри на базі ЗОШ смт. Жовтневе («Формування читацьких інтересів у школярів»); регіональні конференції «Інноваційні технології викладання літератури»; бере участь у творчій лабораторії «Вивчення фольклору Сумщини».

Для вдосконалення професійної освіти для студентів-випускників розроблено програму спецкурсу «Педагогічна риторика», завданням якого є формування комунікативної компетентності, досконалого володіння навичками і вміннями спілкування в колективі, на уроках, нарадах, наукових семінарах і конференціях. Все це неможливо здійснити без умілого володіння живим словом, яке є вагомим інструментом педагогічної діяльності, найголовнішим засобом реалізації завдань методичного та дидактичного характеру.

Одним із засобів гуманізації навчального процесу і збереження духовності є народознавство. Визначальна роль в оволодінні народознавчою спадщиною належить учителеві, котрий виступає посередником між сьогочасною культурою і надбанням минулих епох. Виклад літературно-народознавчого матеріалу здійснюється з урахуванням регіонального компоненту  його змісту, з використанням кращих зразків художньої літератури. Мета практичних занять – не лише поглибити набуті знання з питань виникнення одного з «наймолодших» й унікальних у географічному сенсі історико-етнографічних регіонів, його історії, побуту, ремесел і промислів, а й виробити практичні навички (вишивання, ткацтво, гончарство, лозоплетіння). Ці заняття проводяться викладачами часто у співпраці з майстрами декоративно-прикладного мистецтва, майстринями-вишивальницями, гончарами.

Формою перевірки рівня здобутих знань і формування практичних навичок є залік, якому передують обов’язкові творчі завдання, такі як: виготовлення карти-схеми (генеалогічне дерево) «Мій родовід», запис історії свого села й оформлення під рубрикою «Село на нашій Україні», збір матеріалу про народні методи лікування в певній місцевості, вивчення ритуального меню певного регіону, моделювання уроку для учнів 5–8 класів про символіку рослин тощо. Результатом творчої роботи студентів є створення кабінету народознавства, в якому зібрані унікальні зразки знарядь праці, побуту, вишивки різних етнографічних регіонів, зразки одягу. Він є  центром народознавчої роботи не лише для студентів, а й учителів міста та  області. Така цілеспрямована робота дає можливість майбутнім учителям гідно репрезентувати духовну культуру нації у професійній діяльності.

Цього року завершена робота над колективним кафедральним збірником «Домінанти духовного світу українців» (навчальний посібник для учнів 5–8 класів). Створені викладачами посібники дають можливість відмовитися від репродуктивності у здобутті знань, допомагають застосовувати інтерактивні методи навчання, що передбачають постановку проблемно-пошукових, інформаційно-роз’яснювальних питань, активізацію пізнавальної та творчої діяльності студентів. Студенти випускних курсів здійснили апробацію навчально-методичних посібників на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, що є основою для вироблення в майбутніх учителів здатності розширювати професійну компетентність, збагачуючи її новими знаннями, вміннями та навичками.

Під керівництвом Л.М. Горболіс і Н.І. Кириленко здійснено збір матеріалів про голодомор 1932–1933 рр. На базі кафедри працюють проблемні групи та наукові гуртки: наукові гуртки «Фольклорні традиції на Сумщині»  (керівник доц. Н.І. Кириленко); проблемні групи «Світоглядно-естетичні праці української постмодерної літератури» (керівник доц. В.М. Владимирова);  «Сучасний урок літератури: проблеми, пошуки, досвід» (керівник доц. В.А. Захарова).

Під керівництвом викладачів кафедри в процесі педагогічної практики студенти опановують методи ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій у системі літературної освіти.

Викладання літератури здійснюється із залученням навчальних посібників на електронних носіях – «Усна народна творчість», «Вступ до літературознавства». Професорсько-викладацьким складом розробляються курси лекцій з історії української літератури, методики викладання літератури з урахуванням сучасних інформаційних технологій.

У навчальних закладах області діють творчі групи, школи передового педагогічного досвіду та педагогічної майстерності вчителів української та зарубіжної літератур, з якими плідно співпрацюють викладачі кафедри та надають вчителям-словесникам науково-методичні консультації, організовують «круглі столи», творчі зустрічі та науково-методичні семінари. Члени кафедри працюють на посадах учителів у навчальних закладах Сум, забезпечуючи тісний зв’язок школи та ВНЗ, здійснюючи профорієнтаційну роботу, постійно співпрацюючи з Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

З інноваційними технологіями навчання кафедра пов’язує перспективи підготовки конкурентноздатних фахівців. У навчальний процес запроваджуються новітні інформаційні ресурси, створюється база для якісного навчання студентів відповідно до світових стандартів освіти, що є підґрунтям для визнання у світі державного диплома України про вищу освіту.

Кафедра зарубіжної літератури веде свій початок з часу заснування Сумського державного педагогічного інституту. До 1992 р. вона називалася кафедрою російської та зарубіжної літератури; з 1996 р. – кафедрою світової літератури. У різні роки тут працювали висококваліфіковані викладачі, як Олександра Макарівна Сабатовська, Микола Пилипович Мінаков, Євгенія Володимирівна Бояровська, Борис Львович Звагельський, Ольга Григорівна Охріменко та інші.

До кінця 1997 р. кафедру очолював професор, доктор філологічних наук, академік Академії наук Вищої школи України, Відмінник народної освіти СРСР, заслужений працівник освіти України Павло Павлович Охріменко, 90-річчя від дня народження якого громадськість міста відзначила 16 липня 2009 р. П.П. Охріменко – знаний фольклорист і літературознавець, фахівець у галузі східнослов’янських літератур. Особливу увагу науковця привертала перлина давньої літератури – «Слово о полку Ігоревім», щонайперше проблеми часу і місця її написання. Широке коло словознавчих проблем висвітлюється в понад 100 наукових розвідках П.П. Охріменка. Саме він згуртував навколо себе сумський осередок дослідників «Слова о полку Ігоревім», заснував постійний семінар з вивчення цієї пам’ятки (1986 р.) та організував вісім наукових конференцій, присвячених її всебічному дослідженню.

З 2000 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Борисівна Іванова, досвідчений фахівець із великим стажем роботи в загальноосвітній і вищій школі.

Члени кафедри забезпечують підготовку фахівців у галузі гуманітарних наук за напрямом 6.020303 – Філологія (українська мова і література та зарубіжна література; російська мова і зарубіжна література; англійська (німецька, французька) мова і зарубіжна література) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», викладаючи зарубіжну літературу (від античності до початку ХХІ століття), російську літературу (від давньої до новітньої), вступ до літературознавства і теорію літератури, фольклор, вступ до російської літератури ХХ століття, основи наукових досліджень, дитячу літературу, виразне читання, методику викладання літератури, спецкурси і спецсемінари.

Нині у штаті кафедри 8 осіб (7 кандидатів наук, доцентів; 1 викладач). Кількість викладачів з ученими званнями і науковими ступенями становить 87,5 %. Більшість членів кафедри є випускниками нашого навчального закладу, які захистили кандидатські дисертації й успішно проводять навчальну, наукову і методичну роботу. За останні роки кафедра значно зміцнила свій кадровий науковий потенціал, чотири викладачі здобули науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Наукові інтереси викладачів кафедри пов’язані з дослідженням проблем розвитку російської та зарубіжної літератури, актуальних питань їх вивчення в середній і вищій школі. З метою наукового забезпечення викладання курсів літератури й методичної підтримки самостійної навчальної та наукової роботи студентів доценти С.В. П’ятаченко, Н.О. Медвідь, В.В. Мілованова, І.В. Каменська видали низку монографій і навчальних посібників.

З ініціативи кафедри відбулися обласна наукова конференція «Проблеми розвитку фольклористичної думки на Сумщині», присвячена 120-річчю П.О. Гнідича (2005 р.), Міжнародна наукова конференція «Етнокультура українсько-російського порубіжжя» (2007 р.). Члени кафедри постійно беруть участь у представницьких наукових заходах, що мають статус міжнародних.

Дружні стосунки колективу склалися з кафедрами російської літератури Білоруського національного університету (м. Мінськ) і Брестського педагогічного університету імені О.С. Пушкіна. Викладачі споріднених кафедр беруть участь у наукових заходах, обмінюються досвідом викладання літератури у вищих навчальних закладах. У межах єврорегіону «Ярославна» протягом останніх років під час фольклорної практики тривають дослідження з проблем контактних зв’язків українського і російського фольклору.

Значну увагу кафедра приділяє організації студентської наукової та творчої діяльності. Серед найпомітніших формацій слід назвати науковий гурток «Дослідження народної культури Сумщини і суміжних областей України і Росії» і Сумську міську молодіжну організацію «Мистецька студія «Орфей»», що їх очолює С.В. П’ятаченко.

Викладачі ведуть активну профорієнтаційну роботу, залучаючи до навчання талановиту молодь. Зокрема, доценти І.Б. Іванова і Н.О. Медвідь плідно співпрацюють із Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України.

Викладачі кафедри налагодили творчу співпрацю з закладами освіти області, в першу чергу з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, беруть участь у роботі методичних об’єднань, виступають з доповідями на різноманітних зібраннях освітян, виконують обов’язки членів журі обласного конкурсу «Учитель року» і Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури. Члени кафедри здійснювали незалежну експертизу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на Всеукраїнський конкурс.

Кафедра загального та російського мовознавства – одна з найстаріших у нашому закладі, що бере свої витоки з 30-х років ХХ ст. Цей підрозділ завжди вирізнявся потужним науковим потенціалом, до складу якого в різні часи входили провідні вчені країни: Ф.К. Гужва, Т.А. Шаповалова, В.М. Мещеряков, В.М. Покуц, А.О. Євграфова та ін. Серед тих, хто десятки років життя присвятив професійній викладацькій діяльності на кафедрі були і є науковці Л.С. Бережняк, Т.І. Чорненко, С.Я. Сас, Г.І. Стругова, Е.О. Черепанова, О.М. Волкова, Л.Б. Фоміна, А.А. Силка.

Плеядою викладачів було підготовлено сотні вчителів російської мови і літератури не тільки для України і Росії, а й для Казахстану, Узбекистану та інших країн. Їхня плідна діяльність навіть через декілька десятиліть була відзначена урядом Казахстану. Наприклад, у 20009 році Л.Б. Фоміна (посмертно) нагороджена нагрудним знаком «Дарин» та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки республіки Казахстан за вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів Павлоградської області, за внесок у розвиток та навчання обдарованої молоді, а ректорат СумДПУ ім. А.С. Макаренка отримав від уряду Казахстану подяку.

Науковці кафедри в 60-ті роки ХХ ст. стояли біля витоків відносно нової на той час науки – стилістики російської мови. Науковий доробок Т.А. Шаповалової не втратив актуальності і до наших днів, оскільки її праці активно використовуються в процесі формування стилістичних умінь і навичок студентів та в наукових дослідженнях аспірантів.

Близько 25 років працював на кафедрі, а з 1985 до 1993 рр. і очолював її, доктор педагогічних наук, професор В.М. Мещеряков, фундатор нового напрямку методики навчання мови – шкільного мовознавства, автор багатьох праць, серед яких монографії «Основи школьного речеведения» (2003 р.), «Жанры школьных сочинений» (1999 р.), «Жанры учительской речи» (2003 р.) та ін. Професор В.М. Мещеряков заснував методичну школу, що стала в Україні центром розробки і втілення в навчальний процес нової методики розвитку видів мовленнєвої діяльності учнів на основі оволодіння лінгвістичною теорією тексту. Серед його учнів і послідовників – працівники кафедри загального та російського мовознавства СумДПУ та інших кафедр ВНЗ України та зарубіжжя. Це доктор педагогічних наук, професор В.І. Статівка, кандидат педагогічних наук, доцент М.С. Казанджиєва, кандидат педагогічних наук, доцент І.І. Пахненко, кандидат педагогічних наук, доцент С.О. Алещенко та ін. Заснована професором В.М. Мєщеряковим школа продовжує розвиватися, досліджувати навчальний процес і розробляти нові аспекти методичної науки.

Науково-дослідна методична робота кафедри загального та російського мовознавства здійснюється у двох напрямках: методика викладання лінгвістичних дисциплін у школах та ВНЗ України і дослідження актуальних питань типологічного і прикладного російського мовознавства. Перший напрямок  підпорядкований пошуку найбільш ефективних шляхів реалізації комунікативно-діяльнісного навчання мов у школі та ВНЗ, а саме розробці нового підходу до оволодіння лінгвістичною компетенцією – взаємозв’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності.

Над вирішенням науково-дослідницьких завдань працюють досвідчені викладачі: В.І. Статівка, доктор педагогічних наук, професор – керівник теми; І.І. Пахненко, кандидат педагогічних наук, доцент; С.Г. Тєлєтова, кандидат філологічних наук, доцент; Л.В. Біденко, Т.В. Сидоренко, О.І. Самонова – аспірантки кафедри та ін. До розробки нового напрямку комунікативного навчання мов залучаються студенти, а саме, члени проблемної наукової групи «Комунікативно-діяльнісне навчання російської мови». Кожен студент має власну тему у площині зазначеної і зазвичай результати цих досліджень досягають визнання на відповідних конкурсах. Так, у 2008 р. студентка Л. Тихомирова на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт посіла друге місце, за що була нагороджена Дипломом МОН України та туристичною путівкою до Санкт-Петербургу.

Наукова новизна результатів дослідження кафедральної теми полягає в тому, що вперше теоретичні основи взаємозв’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності вивчено у процесі навчання та учіння – самостійній інтелектуально-мовленнєвій діяльності учнів; розроблена лінгводидактична модель поетапного взаємозв’язаного навчання; обґрунтована і створена цілісна система роботи з формування вмінь текстосприйняття та текстотворення у взаємозв’язку.

Ці результати використані в чинній шкільній програмі (російська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.Г. Озерова, Г.О. Михайловська, Л.В. Давидюк, В.І. Статівка, К.І. Бикова. – Чернівці, 2005. – 156 с.), у програмі профільного навчання російської мови, шести підручниках з російської мови для  шкіл з російською та українською мовами навчання, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях і публікаціях у педагогічних виданнях.

Усі викладачі кафедри активно працюють, розробляючи нові аспекти методики викладання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ: опрацьовують теоретичні засади методики викладання лінгвістичних дисциплін, створють нові робочі програми дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, розробляють системи контрольних робіт та індивідуально-дослідницьких завдань для студентів. Провідним науковцем у зазначеному аспекті є доцент І.І. Пахненко. Написані нею підручники і посібники для студентів рекомендовані МОН України до використання в навчальному процесі педагогічних ВНЗ України.

Науково-дослідна робота кафедри підпорядкована також дослідженню структурних і типологічних параметрів російської мови, її функціональної специфіки в умовах україномовного оточення, особливостей викладання російської мови у вузі та школі. Керівник науково-дослідницької теми «Актуальні питання типологічного і прикладного російського мовознавства» – кандидат філологічних наук, доцент Т.К. Монжалєй. В аспекті зазначеної теми працюють кандидат філологічних наук, доцент Н.А. Хомула, кандидат педагогічних наук, доцент Л.Б. Фоміна, викладач Ю.О. Кліпатська. Теоретична робота спрямована на вивчення й узагальнення різних мовних одиниць і явищ в російській мові в порівнянні з українською, особливо в царині, яка підлягає інтерферуючому впливу близькоспорідненої української мови. Практичне опрацювання теми має вихід на методику викладання російської мови у ВНЗ і школі з урахуванням програми і мовленнєвої ситуації, в якій знаходяться студенти і школярі. До роботи в цьому напрямку залучаються й студенти, які працюють у проблемних групах з російського мовознавства, історії російської літературної мови, соціолінгвістики. Серед них – учасниця Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури 2009 року А. Троян, яка стала також переможцем ІІ туру європейського фестивалю і брала участь у фіналі цього фестивалю в Санкт-Петербурзі.

На сучасному етапі кафедру очолює В.І. Статівка, доктор педагогічних наук, професор, автор шкільних програм та підручників з російської мови. Під її керівництвом формується наукова школа, напрямок якої визначається в аспекті комунікативного підходу до навчання мови – взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності та граматичних умінь. Під її керівництвом працюють три аспіранти та пошукачі, які є досвідченими викладачами ВНЗ та загальноосвітньої школи.

Усі викладачі беруть активну участь у рецензуванні кандидатських та докторських дисертацій, виступають опонентами на захистах, що є показником визнання наукового потенціалу кафедри, її внеску в розвиток методичної та лінгвістичної науки в Україні.

Викладачі піклуються про влаштування цікавого дозвілля студентів. Майже десять років на кафедрі проводиться лінгвокраїнознавчий захід «Русский чай», організаторами якого є Н.А. Хомула, А.А. Силка, І.І. Пахненко. Стало традицією залучати до участі у цьому святі іноземних студентів інших ВНЗ України, випускників Інституту філології СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Вивчення іноземних мов у Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка розпочалося в 1957 р. на філологічному факультеті за спеціальностями «українська мова і література та англійська мова» та «російська мова і література та англійська мова». Кафедрою іноземних мов на той час завідувала кандидат філологічних наук, доцент Циба Раїса Іллівна.

У 1962 р. був створений факультет англійської мови як окрема структурна одиниця педагогічного інституту. Він став четвертим факультетом поряд із філологічним, фізико-математичним та природничим факультетами. У 1975 р. розпочалася підготовка вчителів двох іноземних мов – англійської та німецької або французької.

У 1978 р. факультет англійської мови перейменовано на факультет іноземних мов. Першими його деканами були старший викладач Ф.М. Поборончук, кандидат педагогічних наук, доцент М.Н. Кравченко, старші викладачі Р.Д. Тишкова та М.К. Бобок (1976–1980 рр.), з 1980 до 1985 року – кандидат філологічних наук, доцент Н.І. Чернюк. Упродовж двадцяти років ( 1985 - 2005 рр.) факультет очолював кандидат філологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України М.М. Дудченко. За цей час факультет став провідним у підготовці висококваліфікованих учителів іноземних мов середніх навчальних закладів різного типу і форм власності. У 2005 р. естафета була передана кандидату філологічних наук, доценту А.М. Коваленку, який згодом очолив Інститут філології.

Розвиток факультету супроводжувався структурною розбудовою. Так, у 1990 р. кафедра англійської мови розділилася на кафедру практики англійської мови (що донині очолюється кандидатом філологічних наук, доцентом В.В. Павловим), та на кафедру германської філології, що в різні часи очолювали доктор філологічних наук, професор С.О. Швачко, кандидат філологічних наук, доцент І.А. Бокун, кандидат педагогічних наук, доцент М.О. Хекало, кандидат філологічних наук, доцент Л.В. Гнаповська, кандидат філологічних наук, доцент А.М. Коваленко. Нинішній завідувач кафедрою – М.М. Дудченко, кандидат філологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України.

У 2001 р. на факультеті було створено бібліотеку іноземної літератури, фонди якої постійно поповнюються дарунками від Корпусу Миру, університетів США, від наших викладачів та випускників. Але перлиною є дарунок від Британської Ради «Бібліотечне тисячоліття». Це 250 томів шедеврів світової літератури англійською мовою.

У 2004 р. засновано ресурсний центр для вчителів англійської мови, завдяки активній участі старшого викладача, заступника директора Інституту філології з наукової та виховної роботи Н.Л. Голубкової, яка отримала грант держдепартаменту США, відділу преси, культури та освіти посольства США в Україні та Aмериканських рад з міжнародної освіти.

Основною метою центру є сприяти розвитку професіоналізму, творчих можливостей та громадської активності вчителів м. Суми та Сумської області. Ресурсний центр для викладачів англійської мови – це багатоцільовий педагогічний осередок, що працює як бібліотека та місце для проведення занять та семінарів для студентів університету, майбутніх учителів англійської мови, а також слухачів курсів «Ділова англійська мова». Він пропонує методичні семінари з питань викладання англійської мови та американістики. На базі центру існує бібліотека, яка постійно поповнюється новими виданнями.

Відкриття ресурсного центру вчителів – це один із наслідків багаторічної співпраці факультету та зарубіжних партнерів. Починаючи з 1994 р., на факультеті іноземних мов безперервно працювали викладачами англійської мови фахівці та волонтери Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки в Україні: Білл Фуше, Пеггі Андерсен, Джейн Костанза, Мері Енн Соммервіл, Віктор Ендрю, Віктор Чен, Джон Кларк. Досі підтримуються тісні контакти з американськими радами з міжнародної освіти в Україні та міжнародною програмою «Табори Америки».

Ряд викладачів Інституту пройшли стажування у ВНЗ за кордоном: доц. М.М. Дудченко (Великобританія і США), доц. Е.Г. Мандич (Великобританія і США), доц. М.О. Хекало (США), старший викладач Н.Л. Голубкова (США і Великобританія), доц. В.В. Павлов, доц. В.О. Бондаренко і викладач А.К. Тімкова (Великобританія), доц. Л.М. Гаврило і викладачі З.П. Кіріченко та С.М. Мельник (Німеччина), доц. О.М. Молчанова, доц. Т.В. Чуб і викладачі Н.О. Боряк, Н.К. Гранько (Франція).

Викладачі Інституту залучаються до роботи з підвищення кваліфікації та професійної підготовки вчителів. Традиційними є такі форми, як семінари-тренінги з актуальних проблем навчання іноземних мов, науково-практичні конференції, впровадження наукових розробок викладачів у практичну діяльність учителів шкіл.

Студенти і викладачі іноземних мов беруть участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів для навчання в університетах США. У різних університетах США навчалися і виступали «послами» найкращі представники факультету. За останні роки навчання в університетах США пройшли студенти Н. Алексеєнко, А. Сахно, І. Голубкова, Т. Михайличенко, М. Ходун.

Одним з напрямків роботи центру є популяризація програми «Табори Америки». Ця програма надає студентам університету чудові можливості побачити Америку на власні очі, познайомитися з молодими людьми багатьох країн світу, удосконалити свою англійську мову, набути навичок і вмінь, необхідних для подальшого працевлаштування. Спільно з Київським міським молодіжним центром праці проводяться презентації програми, надаються консультації з оформлення документів та детальна інформація щодо проходження співбесід з директорами американських таборів, а також правил, норм та особливостей роботи в американських дитячих таборах.

Підготовку фахівців з німецької та французької мов здійснює кафедра практики романо-германських мов. Вона розвинулася на базі кафедри іноземних мов, яку протягом майже двох десятиліть очолював ст. викладач Бобок Михайло Костянтинович – учасник Великої Вітчизняної війни, орденоносець, кавалер ордена Богдана Хмельницького 2 ступеня, незмінний голова Спілки ветеранів університету, який ось уже 52 роки не пориває зв’язку з рідним колективом. Він займається воєнно-патріотичним вихованням студентів, виступає у пресі зі спогадами про війну, допомагає досліджувати історію університету. Разом з ним німецьку мову викладали О.З. Шурінова, Т.О. Міщенко, Л.І. Новосельська, Н.В. Штома, Т.М. Савельєва та ін. Німецька мова викладається як другий фах на факультеті іноземних мов із 1975 р., а з 1990 р. – і на філологічному факультеті. У 80-ті роки кафедра суттєво зміцнила свій викладацький склад за рахунок висококваліфікованих кадрів, які закінчили німецькі університети в Лейпцигу та Берліні (Г.П. Миханько, В.П. Миханько, Г.М. Скрипка, З.П. Кириченко, Є.П. Шуст). У 1987-1990 рр. кафедру німецької мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Г.Т.Замицька. З 1993 р. кафедру німецької мови, що було перейменовано на кафедру практики романо-германських мов (1997 р)., очолює кандидат філологічних наук, доцент Лідія Миколаївна Гаврило, яка докладає багато зусиль до її розбудови.  З 2001 р. почалася підготовка вчителів за спеціальністю «Німецька та англійська мови», «Французька та англійська мови».

З відкриттям кордонів стали можливими безпосередні контакти з країнами, мова яких вивчається.  З 1994 р. кафедра одержує фахову підтримку з боку Німеччини, з’явилися автентичні підручники, аудіо- та відео матеріали, була встановлена супутникова антена, викладачі та студенти проходять мовне стажування в Німеччині. З 1995 р. на кафедрі працюють фахівці з Німеччини. Першим лектором була Сандра Шрапе, яка працювала на кафедрі протягом п’яти років.  З 2004 р. наша вища школа належить до тих небагатьох університетів, де програма «Освіта для дорослих» фонду імені Роберта Боша підтримана постійним лекторатом. Викладачі з Німеччини мають відповідну фахову підготовку, є спеціалістами з методики викладання німецької мови як іноземної, володіють новітніми технологіями (магістри Йоганна Бреутігам – 2004–2006 рр., Франциска Бевер – 2006–2008 рр. та Матіас Краузе). На кафедрі започатковано цікавий проект, в процесі реалізації якого студенти з Австрії та Німеччини можуть пройти семестрову практику, що є взаємовигідним: іноземці знайомляться з системою освіти в Україні, поглиблюють свої знання з української/російської мови та літератури, набувають інтеркультурних компетенцій у безпосередньому спілкуванні. Відповідно студенти нашого університету мають можливість скласти іспити та одержати сертифікат міжнародного зразка на знання німецької мови. За різними програмами студенти щороку одержують стипендії на навчання в Німеччині. Зараз на кафедрі практики романо-германських мов працюють 23 викладачі, які забезпечують теоретичну підготовку та високий рівень практичних знань з німецької, французької та іспанської мов.

Спеціальність «французька мова» існує в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка з 1991 року. Це дало змогу співпрацювати з Французьким культурним центром в Україні та підвищувати кваліфікацію викладачів. У 1997 р. Французький Центр підписав договір з Сумським державним університетом, згідно з яким університет отримав у користування супутникову антену для перегляду передач французького телебачення TF 5, телевізор та відеомагнітофон, які широко використовуються в навчальному процесі.

За рахунок коштів уряду Франції університет отримує два періодичних видання: журнали «Ca m’intéresse» та «Le français dans le monde». Останній є фаховим методичним виданням, яке виходить з додатком – СD і включає багато цікавих розробок уроків.

У 2000-2001 роках Посольство Франції в Україні організувало акцію «100 тисяч книг Україні», завдяки якій Університет отримав значну кількість книг. Французький культурний центр міста Києва також подарував університету словники, енциклопедії, а також класичні твори французьких письменників ХІХ та ХХ століть. Отже, загальна кількість автентичної навчальної літератури складає близько 3,5 тисяч примірників.

Викладачі французької мови постійно підвищують кваліфікацію, беруть участь у семінарах, нарадах, наукових конференціях, які організовує Французький культурний центр та Асоціація викладачів французької мови, що знаходиться в Київському Національному Університеті ім. Тараса Шевченка.

Французький центр надав можливість усім викладачам пройти стажування у Франції (у навчальних центрах міст Монпел’є, Бресту, Кан, Парижа). Викладач Н.О. Боряк працювала над спільним українсько-французьким проектом з розробки програми перепідготовки методистів та вчителів французької мови згідно з загальноєвропейськими рекомендаціям з мовної освіти. Вона бере участь у роботі семінарів, які проводились у м. Києві викладачами Міжнародного центру педагогічних досліджень м. Севр, Франція. У 2007 р. доц. О.М. Молчанова увійшла до складу робочої групи, яка працювала над розробкою завдань для незалежного оцінювання знань учнів, що є спільним французько-українським проектом.

Кілька років в університеті працювали чотири викладачі з Франції, представники асоціації викладачів без кордонів GREF (Groupment de Rétraités d’Educateurs sans Frontières), які надавали значну організаційну та методичну допомогу у становленні та розвитку спеціальності. Протягом двох років в університеті проходили іспити DELF. На даному етапі значна кількість студентів успішно складає іспити на отримання дипломів міжнародного зразка (включно рівень В2) у Французькому центрі міста Харкова.

Щороку наш університет відвідують директори Французького центру міста Харкова та проводять семінари для викладачів та студентів з актуальних питань викладання французької мови. У цьому навчальному році заняття з французької мови допомагає проводити волонтер Європейської Служби Волонтерства (European Voluntary Service) Орельєн Юар. Протягом десяти років викладачі та студенти підтримують тісні зв’язки з французьким Альянсом міста Харкова, завдяки якому багато студентів мають можливості продовжувати навчання у Франції в університетах Провансу, опановуючи різні спеціальності.

Випускники факультету – нині шановані професіонали; більшість викладачів кафедр іноземних мов сумських вищих навчальних закладів починали свою освіту саме на факультеті іноземних мов СумДПУ, які працюють на кафедрах Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету та Української академії банківської справи. Серед відомих випускників факультету – М.О. Чепурна, депутат Верховної Ради СРСР останнього скликання, поетеса.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 303 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.