Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Підготовка вчителів історії в в нашому ВНЗ здійснюється з 30-х років ХХ століття, коли на базі соціально-економічного відділення Сумського інституту соціального виховання було створено історичний факультет. У 1935 році факультет переведено до Харківського педагогічного інституту, а з 1938 року  його діяльність у складі Сумського державного педагогічного інституту було відновлено. Факультет існував з перервою на період війни до 1957 р., коли за рішенням уряду його діяльність була припинена, а студенти знову переведені до Харківського державного університету.

У 1981 р. історичний факультет у складі Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка знову було відновлено. У той час підготовка проводилася за спеціальністю «Історія і педагогіка».  Факультет готував учителів історії і суспільствознавства з допоміжною спеціальністю «Методист з виховної роботі в школі». Набір становив 50 осіб.

Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент Б.Л. Корогод. Викладання дисциплін історичного циклу здійснювалася членами кафедри історії СРСР. У 1983–1986 роках  обов’язки декана факультету виконувала кандидат історичних наук, доцент Р.Д. Кайда.

У 1986 році деканом історичного факультету призначено кандидата історичних наук, доцента Петра Миколайовича Щербаня, що стало імпульсом до його активної розбудови. У 1991 р. на базі кафедри історії СРСР при історичному факультеті Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка було створено кафедру історії України (завідувач – Б.Л. Корогод) та кафедру всесвітньої історії (завідувач – Р.Д. Кайда). Протягом 90-х років ХХ ст. набір студентів на факультет збільшився до 100 чоловік, було відкрито нові спеціальності: «Історія та основи правознавства», «Історія та англійська мова», «Історія та психологія», «Історія та географія». З 2004 року на історичному факультеті почала здійснюватися підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр історії».

У 2004 році деканом факультету став доктор педагогічних наук, професор Олег Володимирович Михайличенко, під керівництвом якого історичний факультет був акредитований за IV рівнем. У 2007 році до факультету було приєднано кафедру соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, кафедру філософії та соціології.

До найстаріших у ВНЗ належить кафедра філософії та соціології, яка в 30-х роках ХХ ст. називалася кафедрою діалектичного матеріалізму і політичної економії, а згодом перейменована в кафедру основ марксизму-ленінізму, політичної історії та філософії. У різні роки завідувачами її були М.В. Бутко, І.І. Маяк, Б.М. Мільштейн, Н. Цикуль, І.І. Краснопольський, М.Є. Карпенко, В.Д. Скрипник, В.Ф. Максимов, д.філос.н., професор П.П. Бобровський, к.іст.н., доцент Г.І. Корогод. З 1992 року кафедру очолює професор, доктор філософських наук Цикін Веніамін Олександрович.

Нині на кафедрі працюють д.філос.н., професор, академік АН ВШ України В.О. Цикін (завідувач), к.філос.н., доценти Ю.П. Тарєлкін, М.О. Качуровський, Н.В. Кочубей, О.А. Наумкіна, І.О. Снегірьов, Г.В. Губенко, І.Д. Єрьоміна, к.філос.н., старші викладачі В.Є. Карпенко, С.М. Цимбал, к.іст.н., доцент А.О. Барвінський, старший викладач Л.О. Бут, асистент Т.М. Карпенко. Четверо з них – Відмінники освіти України: проф. В.О. Цикін, доц. М.О. Качуровський, доц. Н.В. Кочубей, доц. О.А. Наумкіна. Професора В.О. Цикіна нагороджено нагрудним знаком «Петро Могила» (2006 р.) та присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2007 р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить заняття з філософії, соціології, логіки та спецкурсів на всіх інститутах та факультетах університету зі студентами, магістрантами та аспірантами. На лекціях викладачі систематично застосовують структурно-логічні схеми, які дозволяють виділити головні положення проблеми і їх субординацію. З метою творчого розвитку мислення студентів широко використовується на семінарських заняттях вирішення логічних завдань і тестів.

За 1973–2006 рр. на кафедрі було підготовлено 5 докторів філософських наук: П.П. Бобровський (1973 р.), Д.П. Костенко (1983 р.), В.О. Цикін (1991 р.), О.Ю. Щербина-Яковлєва (1996 р.), В.А. Косяк (2006 р.).

У 2001 р. укладено Договір про творче співробітництво Інституту філософії НАН України і кафедри філософії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (переукладений у 2009 р.). Основними напрямками співробітництва є: спільне виконання наукових досліджень з пріоритетних проблем (філософське осмислення
NBIC-комплексу та проблеми проектної регуляції; трансгуманізм в епоху технологічної сингулярності, проблема постлюдини; високі технології та ціннісно-смислові трансформації в умовах постнекласичного дискурсу; глобалізація: ноосферно-гуманістичний вимір; розуміння процесів самоорганізації і взаємодії відкритих, нестійких і складних систем; якісні трансформації сучасного суспільства, заснованого на знаннях; ризики сучасного суспільства та відповідальність суб’єктів інноваційного розвитку); спільне проведення засідань, семінарів, теоретичних конференцій та читання спецкурсів з проблем наукових досліджень; підготовка наукових кадрів; публікація результатів досліджень у виданнях Інституту філософії НАН України.

За участі досвідчених учених кафедри, таких як професор В.О. Цикін та доценти Ю.П. Тарєлкін, М.О. Качуровський, Н.В. Кочубей, О.А. Наумкіна, створено сприятливу наукову атмосферу роботи над дослідженнм важливих філософських проблем: нелінійного розвитку світу, синергетичного осягнення проблем буття, дослідження процесів самоорганізації і взаємодії відкритих складних систем, коеволюційних процесів, глобалізації, нанотехнологій, суспільства ризику, суспільства знань тощо.

За останні 10 років на кафедрі успішно захищено 16 кандидатських дисертацій: В.І. Вихрова, О.П. Скляров, В.О. Гайденко, А.П. Возний, С.М. Цимбал, І.В. Книш, Т.М. Карпенко, Д.М. Григор’єв, у тому числі під керівництвом професора В.О. Цикіна: О.А. Наумкіна, І.В. Єременко, Т.Г. Геращенко, А.Є. Лебідь, І.О. Снєгірьов, С.М. Цимбал, Є.С. Голуб, Г.В. Губенко, В.Є. Карпенко. Нині над кандидатськими дисертаціями працюють 9 аспірантів.

У 2003 р. кафедрою філософії була підготовлена і проведена наукова конференція «Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання»; в 2005 р. – Міжнародна наукова конференція «Наука. Синергетика. Освіта»; в 2008 р. – Всеукраїнська наукова конференція «Планетарна цивілізація. Наука. Освіта». За результатами їх роботи були видані збірники матеріалів.

У 2001 р. при кафедрі була створена проблемна наукова лабораторія «Філософський аналіз основ синергетики та нанонаук», головним завданням якої є проведення наукових досліджень у сфері філософії науки. Електронна база лабораторії охоплює понад 900 джерел: книги, періодичні видання, фільми.

Викладачі активно працюють над розробкою курсів дисциплін за вибором студентів. При кафедрі працює філософський гурток, під час засідань якого студенти разом із провідними вченими та викладачами обговорюють актуальні проблеми.

Кафедрою систематично видаються фаховий збірник наукових праць «Філософські науки», монографії В.О. Цикіна, О.Ю. Щербіни-Яковлевої, В.О. Косяка, О.А. Наумкіної, навчальні та навчально-методичні посібники В.О. Цикіна, М.О. Качуровського, Ю.П. Тарєлкіна, О.А. Наумкіної, А.Є. Лебідя, В.Є. Карпенко, методичні посібники В.О. Цикіна, О.А. Наумкіної, А.Є. Лебідя, Н.В. Кочубей, Г.В. Горпенка, Л.О. Бут.

Під керівництвом викладачів кафедри соціально-економічних та гуманітарних дисциплін ряд студентів стали призерами республіканських конкурсів у галузі економіки, теорії і історії культури.

До традиційних кафедр, що здійснюють підготовку студентів-істориків належать кафедри всесвітньої історії та історії України. У 2009 році доцентом П.М. Щербанем спільно з викладачами кафедри англійської мови к.філол.н., доцентом Е.Г. Мандич та ст. викладачем С.М. Гайдар було видано навчальний посібник «Тексти для читання з історії та правознавства «Readings in History and Law», що має суттєве практичне значення. Великою популярністю серед студентів-істориків користуються посібники кандидата історичних наук, доцента І.М. Сергійчук з нової та новітньої історії Китаю і новітньої історії країн Азії та Африки.

У 2007 р. при історичному факультеті було створено кафедру методики викладання суспільних дисциплін. Студенти і викладачі кафедри беруть участь в освітньому проекті «Молодь – школа – громада», що реалізується Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільствознавства «Нова доба» за підтримки делегації Європейської комісії в Україні.

У процесі підготовки студентів-істориків активно використовується науково-методичний доробок викладачів кафедр історичного напряму Інституту, монографії і посібники О.В. Михайличенка, П.М. Щербаня, Т.Ю. Щербань, І.М. Сергійчук, В.С. Бугрія, Г.І. Корогод, П.І. Соболя, О.Л. Тєлєшевої, М.О. Манька та інших.

Колектив істориків активно співпрацює з провідними науковими установами України та Російської федерації, зокрема, з Інститутом Археології НАН України, Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля (м. Луганськ), Інститутом педагогіки Академії педагогічних наук України (м. Київ), Національним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди (м. Харків), Сумським обласним інститутом післядипломної освіти, товариством «Спадщина» (м. Суми), Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова (м. Київ), Харківським національним університетом ім. В. Каразіна (м. Харків), Бєлгородським державним університетом (м. Бєлгород, РФ), Сумським краєзнавчим музеєм.

Викладачі історичних кафедр беруть активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. З 1995 р. історичний факультет став осередком історико-краєзнавчих досліджень у Сумській області, результати яких кожні два роки висвітлюються на регіональних історико-краєзнавчих конференціях. На сьогодні їх відбулося вже вісім. Крім того, за останній час на базі Інституту проводилися такі наукові конференції історичного спрямування, як: Сумська наукова конференція «Україна Соборна», що була присвячена 65-й річниці Акту Злуки, обласна наукова конференція «Сумщина: минуле і сучасність», обласна наукова конференція «60-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників» та ін.

До наукового пошуку активно залучаються обдаровані студенти й магістранти. На кафедрах працюють два наукових гуртки та чотири проблемні групи. Кращі молоді науковці беруть активну участь у наукових конференціях, що проводяться в СумДПУ ім. А.С. Макаренка та інших ВНЗ України, стають лауреатами студентських наукових олімпіад та конкурсів. Зокрема, студенти старших курсів історичного напряму Інституту неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Зокрема, О. Корякін – переможець Всеукраїнського конкурсу в галузі теорії та історії культури (2008 р.), О. Звада – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць присвячених 300-річчю подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу (2009 р.), С. Носачов – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі «Історія» (2009 р.). Їх науковими керівниками були д.пед.н., професор О.В. Михайличенко, к.пед.н., доцент В.С. Бугрій, старший викладач О.Б. Потапова.

Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна, виховна, навчальна практики. Молодь залучається до роботи в археологічних експедиціях на території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей. Найбільш здібні студенти-науковці рекомендуються до вступу в магістратуру та аспірантуру, поповнюють ряди викладачів середніх і вищих навчальних закладів України.

Студенти-історики беруть участь у загальноуніверситетських заходах «Алло! Ми шукаємо таланти!», «День гумору», «Самоцвіт», «КВК». Кожного року проводяться тематичні диспути та інформаційні заняття, присвячені визначним історичним подіям та діячам.

Випускники історичного факультету стали учителями історії в школах м. Сум, області та України, серед яких багато директорів загальноосвітніх закладів та шкіл-інтернатів. Багато колишніх студентів історичного факультету працюють у правоохоронних органах, науково-дослідних установах, архівах, музеях, у сфері туризму та у видавничій справі. Серед випускників факультету чимало громадських та наукових діячів. Випускниками факультету є професори, доктори наук В.О. Кіктенко, Ф.Ю. Шерстюк; кандидати наук Д.В. Будянський, С.М. Власенко, О.В. Вовк, А.Г. Гончаренко, С.В. Горохов, С.В. Дегтярьов, О.І. Донік, Н.А. Єрмакова, Н.А. Ідріс, Н.А. Коломієць, Л.В. Корж-Усенко, Д.І. Кудімов, Ю.О. Нікітін, І.О. Снєгірьов, В.В. Турков;  Г.М. Іванущенко  – директор Державного архіву Сумської області, О.М. Корнієнко – керівник редакційно-видавничої групи Головного управління зв’язків з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації та інші.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 228 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.