Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Історія природничо-географічного факультету розпочинається у 1930 році, коли були створенні його перші дві кафедри - ботаніки і зоології та секція хімії. Факультет відомий своїми традиціями, активною діяльністю у сфері освіти та науки, досвідченими кадрами та випускниками – учителями біології, хімії, географії, вченими з природничих наук, державними діячами та керівниками підприємств.

Сьогодні природничо-географічний факультет здійснює освітню діяльність у галузі – природничі науки і готує фахівців за спеціальностями: «Біологія і хімія», «Біологія та практична психологія», «Географія і біологія», «Хімія та основи інформатики». Спеціальність «Географія» має дві спеціалізації – «основи економіки» та «організація туристичної діяльності».

Професійну підготовку та знання за фахом здобувають близько 450 студентів денної форми навчання та понад 600 студентів – заочної.
Природничо-географічний факультет має четвертий рівень акредитації і готує фахівців із вищою освітою за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Випускники факультету згідно з освітньою кваліфікацією мають право працювати в середніх і вищих навчальних закладах та науково-дослідних організаціях.

До складу факультету, який очолює кандидат хімічних наук, доцент Касьяненко Геннадій Якович, входять 4 кафедри: ботаніки (завідувач – доц. А.П. Вакал); зоології, анатомії та фізіології людини і тварин (завідувач – доц. Є.О. Лебідь); хімії (завідувач – проф. В.В. Бугаєнко); загальної і регіональної географії (завідувач – проф. Б.М. Нешатаєв).

Підготовку студентів із фахових дисциплін здійснює колектив висококваліфікованих викладачів, серед них: доктори наук – 4 чол., доценти, кандидати наук – 40 чол.

Викладачі факультету є авторами відомих в Україні підручників та навчальних посібників для вищих та загальноосвітніх навчальних закладів: проф. М.І. Стеблянко очолив колектив авторів підручника з ботаніки; проф. Н.Н. Чайченко – відомий спеціаліст з методики навчання хімії, опублікувала декілька навчальних посібників до практичних занять з хімії. Доценти Г.Г. Леонтьева, А.О. Корнус, О.В. Бова, С.І. Сюткін є авторами кількох підручників та навчальних посібників з фізичної та економічної географії. Викладачами кафедри ботаніки здійснено видання підручників з генетики та методики навчання біології. Доцентами Б.М. Польським і В.М. Торяник створено сучасний посібник для школи «Основи біології». Доценти кафедри хімії – М.М. Більченко,О.О.  Гиря, А.М. Скляр є авторами підручників з хімії для університетів та шкіл.

На кафедрах факультету виконується плідна науково-дослідна робота, основними напрямками якої є: природно-ресурсний потенціал Сумської області та заходи для його раціонального використання і збереження; фауна Північно-Східної України в умовах антропогенного впливу; геохімія природних та антропогенних геосистем Сумського Придніпров’я; ландшафтний аналіз територій та раціональне природокористування; проблеми методики вивчення біології та хімії у школі; фізико-хімічна взаємодія в іонних розплавах; синтез та дослідження біоактивних речовин. Результати досліджень опубліковані в монографіях, наукових журналах, представлені на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Високий рейтинг за кількістю наукових публікацій мають викладачі факультету: Р.В. Бабко, Л.М. Басанець, В.А. Гнелиця, М.П. Книш, Є.О. Лебідь, І.Р. Мерзлікін, К.К. Карпенко, З.М. Проценко, А.О. Корнус, Г.Г. Леонтьєва, С.І. Сюткін, роботи яких опубліковані в українських та закордонних виданнях.

Високий рівень наукової діяльності викладачів факультету та відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучити студентів до наукової творчості у складі гуртків та проблемних наукових груп. З метою активізації цієї роботи на факультеті започатковано всеукраїнську студентську конференцію «Актуальні проблеми довкілля». Окрім професійно-орієнтованої психолого-педагогічної освіти, факультет надає студентам фундаментальну підготовку з біології, географії, хімії. Навчаючись у магістратурі, студенти отримують належну наукову підготовку та кваліфікацію викладача вищої школи. Це дозволяє випускникам продовжувати навчання в аспірантурі університетів Києва, Харкова та наукових закладів Національної Академії Наук України. Близько 5 % випускників факультету щорічно вступають до аспірантури. На кафедрах також діє аспірантура.

Достатньо високий науковий потенціал кафедр факультету дає можливість співпрацювати з науковими закладами Національної Академії України: інститутом ботаніки ім. М. Холодного, інститутом зоології ім. І. Шмальгаузена, інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В. Вернадського. На факультеті виконуються дослідження на замовлення Міністерства освіти і науки України, обласного державного управління з охорони природи та природних ресурсів.

Матеріальна база факультету закладалася з часів його заснування і знаходиться в динамічному розвитку. Кафедри мають обладнані спеціалізовані кабінети, навчальні та наукові лабораторії.

Ще в 30-ті роки було створено ботанічний сад СДПІ, який сьогодні налічує більше тисячі видів рослин, з яких близько 200 – рідкісні. Він є пам’яткою садово-паркового мистецтва і має статус державного заказника. Велика колекція ботанічного саду дозволяє йому успішно виконувати, крім навчальних завдань, функції наукового та культурно-просвітницького закладу. Тут проводяться заняття зі студентами природничо-географічного факультету, співробітники та студенти успішно займаються науково-дослідною роботою. Підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх вчителів, зростання ролі екологічної освіти та виховання вимагає поглиблення традиційних напрямів діяльності цієї структури і визначення нових. Проводяться дослідження з селекції, генетики, фітопатології агрохімії, культивування та захисту рідкісних рослин, наукових засад зеленого будівництва, вивчається вплив радіаційного та хімічного факторів на мутагенез тощо. Ботанічний сад використовується з навчальною метою іншими вузами та школами.

У 60-ті роки в мальовничому урочищі «Вакалівщина» було засновано біологічний стаціонар для проведення навчальних практик із зоології та екологічних досліджень.

З метою більш глибокого вивчення флори, фауни і природних ресурсів Сумської області та України студенти факультету відвідують заказники та заповідники. Під час навчання студенти факультету кожного року проходять навчальні практики з біології та географії у Криму та Карпатах.

Високий науково-педагогічний рівень викладачів та належна
матеріально-технічна база факультету дозволяють університету надавати якісну освіту з природничих наук.

Факультет проводить набір на спеціальності денної форми навчання: біологія та хімія; біологія та практична психологія; географія та біологія (спеціалізація – основи економіки); хімія та основи інформатики. Заочної форми навчання: біологія та практична психологія; географія та основи економіки. У відповідності до цих спеціальностей випускники факультету отримують кваліфікацію: учитель біології, хімії, валеології та основ екології; вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог; учитель географії, біології, основ економіки, організатор туристсько-краєзнавчої роботи; учитель хімії, основ інформатики, основ екології та безпеки життєдіяльності. На факультеті діє аспірантура з географії та хімії.

Випускники факультету працюють у закладах освіти, науково-дослідницьких організаціях, у системі соціальної, виховної та психологічної профілактики і реабілітації, здійснюють організацію туристичної та краєзнавчої діяльності.

Студенти факультету можуть не тільки оволодіти подвійною спеціальністю, здобути високий рівень загальної культури та виховання, але й продовжити навчання та стажування в закордонних навчальних закладах; отримати додаткову спеціальність з іноземних мов, спеціалізацію зі спортивного, бального, народного та сучасного танцю; виконати програму комп’ютерної підготовки та отримати посвідчення державного зразка; продовжити навчання в аспірантурі.

Факультет видає власний збірник наукових праць «Екологія і раціональне природокористування».

Високий рівень наукової діяльності викладачів, відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучити студентів до активної наукової творчості. Фундаментальна підготовка з біології, географії, хімії дозволяє випускникам продовжувати освіту в аспірантурі наукових установ НАН України та національних університетів.

Студенти природничо-географічного факультету беруть активну участь у громадському, спортивному та мистецькому житті міста та університету. На факультеті діє студентське самоврядування, студентські спортивні команди є переможцями і призерами університетських змагань з футболу, волейболу, легкоатлетичного кросу.

Традиційним є проведення мистецьких конкурсів серед першокурсників «Алло, ми шукаємо таланти», конкурсу краси «Міс Природність» та інших. Факультетська команда КВН є десятиразовим чемпіоном університету.

Кафедру ботаніки було створено в 1930 р., коли навчальний заклад ще мав назву Сумський інститут соціального виховання. На кафедрі на той час були зосереджені всі предмети біологічного циклу, і лише згодом була створена кафедра зоології. Першим завідувачем кафедри був професор Юхим Петрович Буженко, яку він очолював до 1938 року. На той час кафедра мала трьох працівників – завідувача, одного асистента Григорія Сергійовича Гавриленко та лаборанта Василя Григоровича Сичова. Викладалися такі дисципліни як ботаніка, фізіологія рослин, предмети сільськогосподарського циклу. Читалися лекції з урахуванням новітніх досягнень того часу, велися лабораторні заняття та польова практика.

Наукова робота проводилася за двома напрямками: ботанічним і сільськогосподарським. Зокрема, завідувач кафедри Ю.П. Буженко займався вивченням видового різноманіття водоростей. За результатами цих досліджень ним була захищена кандидатська дисертація на тему «Мікрофлора річок Корабельної, Тигула та Псла», опубліковано понад десять наукових статей. Крім того, ним написаний і зберігся в архівах музею СумДПУ в рукописному вигляді посібник «Лабораторний практикум з ботаніки».

За весь період існування кафедри нею керували десять завідувачів. З 1961 р. її очолила доцент Н.І. Дегтярьова, працюючи на цій посаді п’ятнадцять років. Кафедра виросла до дев’яти викладачів, серед яких п’ять доцентів, один старший викладач і три асистенти. У цей період цикл сільськогосподарських дисциплін викладав доцент Б.М. Польський; фізіологію рослин – доцент І.Х. Сухарєва, ботаніку – доцент М.І. Стеблянко та старший викладач В.А. Ковтун, генетику та дарвінізм – доцент Н.І. Дегтярьова. На кафедрі панувала надзвичайно творча атмосфера. Викладачі успішно поєднували викладацьку роботу з науковою та виховною. Свої досягнення друкували в передових наукових журналах України та Росії, а також «Збірнику наукових праць Сумського педінституту».

У 1976 р. завідувачем кафедри було обрано доцента М.І. Стеблянко, який очолював її до 2001 р., у тому числі 25 років був її професором. У зв’язку з ростом контингенту викладачів та студентів виросла й кафедра, розширився її штат.

З 2001 р. кафедрою керує доцент А.П. Вакал. На сьогодні на кафедрі працюють десять доцентів і два викладачі. Її можна вважати загальноуніверситетською, оскільки курс основ екології читається викладачами кафедри на всіх факультетах університету. Курс ботаніки, анатомії та морфології рослин викладає доцент, кандидат біологічних наук Н.Г. Закорко; систематики рослин – доц., к.б.н. О.С. Родінка, доц., к.б.н. Ю.І. Голубцова; фізіології рослин – доц., к.б.н. М.П. Москаленко, викл. – А.А. Шевченко; основ с/г виробництва, екології – доц., к.б.н. А.П. Вакал, викл. Л.П. Міронець; генетики з основами селекції – доц., к.б.н. В.М. Торяник; методики викладання біології – доц., к.п.н. В.П. Суряднова, викл. Л.П. Міронець; екології – доц., к.б.н. К.К. Карпенко; еволюційного вчення – доц., к.б.н. Я.М. Данько. Викладачі кафедри закінчили аспірантуру у провідних наукових установах країни, є вченими в різних галузях біологічних наук. Сьогодні провідною проблемою є вдосконалення методики підготовки вчителя-біолога до роботи в сучасній школі. Разом з тим співробітниками кафедри активно проводяться серйозні наукові дослідження за традиційними напрямками, які були розпочаті ще в перші роки існування кафедри.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямком підготовки: 6.040104 – «Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», кваліфікація – вчитель географії загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеню, організатор краєзнавчо-туристичної роботи; 7.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст», кваліфікація – учитель географії, біології та основ економіки загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеню, організатор краєзнавчо-туристичної роботи; 8.010103 – «Педагогіка і методика середньо освіти. Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач географії. Дбаючи про якість викладацьких кадрів, кафедра ботаніки направляє до аспірантури найкращих випускників-спеціалістів та магістрів.

Найбільша активізація науково-дослідної роботи з проблем ботаніки розпочалася з 1986 р., коли кафедра була залучена до виконання госпдоговірних робіт. Спочатку проводилися дослідження з вивчення впливу аеротехногенних забруднень на рослинність (керівник – М.І. Стеблянко, виконавці – А.П. Вакал, В.А. Ковтун, К.Д. Гончарова). З 1989 р. за активної участі співробітників кафедри досліджувалися природні ресурси лікарських рослин Сумської області (керівник – К.К. Карпенко, виконавці – М.І. Тельпухов, Н.Г. Закорко, К.Д. Гончарова, В.П. Суряднова). У 1993, 1994 та 1998 рр. викладачі кафедри вивчали поширення на Сумщині рослин, занесених до Червоної книги України та обласного Червоного списку (керівник – К.К. Карпенко, виконавці – А.П. Вакал, О.С. Родінка). До цього часу співробітниками кафедри активно обстежуються природо-заповідні об’єкти Сумщини та інших областей нашої держави, проводяться дослідження з вивчення на їх територіях видового різноманіття грибів та водоростей.

Викладачами кафедри підготовлено цілий ряд навчально-методичної літератури. Це, зокрема, декілька підручників для студентів ВНЗ з грифом МОН України: «Основи сільськогосподарського виробництва», опублікований у 1977 р. (автори доц. Б.М. Польський, доц. М.І. Стеблянко), «Ботаніка, анатомія та морфологія рослин» (1995 р.) під заг. редакцією проф. М.І. Стеблянко (співавтори – доценти К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко).

Кафедра неодноразово виступала в якості організатора конференцій регіонального, загальноукраїнського та міжнародного рівнів. Так, у 1973 р. на базі кафедри ботаніки було проведено Всесоюзну конференцію завідуючих кафедрами ботаніки педінститутів на тему: «Удосконалення викладання в педагогічних інститутах з урахуванням нових планів і програм». На її базі проведено ряд природоохоронних конференцій різних рівнів.

На кафедрі проводиться наукова робота зі студентами, працює декілька проблемних груп: з нодальної та петіолярної анатомії – керівник доц. Н.Г. Закорко; мікології та флористико-екологічних досліджень – доц. К.К. Карпенко., О.С. Родінка., А.П. Вакал., Ю.І. Голубцова; генетики – доц. В.М. Торяник; фізіології рослин – доц. М.П. Москаленко; циклом методичних досліджень керує доц. В.П. Суряднова та інші викладачі. Проводиться польова практика як у межах області, так і за її межами, під час якої студенти відвідують найцікавіші місця.

Кафедра зоології, анатомії та фізіології людини і тварин існує з часу становлення Сумського педагогічного інституту. Ще в 1930-і роки тут успішно працювали такі відомі науковці і досвідчені педагоги, як ентомолог М.П. Дядечко, геолог І.П. Чернецький, фізіолог Г.В. Попов, у повоєнний період і пізніше – зоологи Т.В. Родіонова, Т.С Чупіс, геолог Г.Г. Мурашківська, гістолог А.І. Завірюха, фізіолог А.Г, Масаригін, еколог і теріолог В.О. Межжерін, методисти-біологи Є.В. Середенко, С.М. Шевченко, біохімік П.В. Ужако, патологоанатом і фізіолог І.І. Яновський, протистолог В.М. Кравченко, фізіолог І.Є. Пустовгар, анатом Л.М. Мазанова, орнітолог М.Є. Матвієнко та ін. Вони збагатили науковий доробок кафедри, залишили після себе добрі трудові й наукові традиції та незабутній слід у скарбниці пам’яті.

Сьогодні підготовку студентів з дисциплін кафедри успішно ведуть досвідчені викладачі, більшість з яких мають учені звання та наукові ступені. Серед останніх висококваліфіковані фахівці, дослідники тваринного світу: гідробіолог Р.В. Бабко, арахнолог В.А. Гнелиця, орнітологи М.П. Книш, Є.О. Лебідь, теріолог І.Р. Мерзлікін, ентомолог О.В. Говорун. У галузі фізіології людини і тварин плідно працює Л.М. Басанець, у галузі методики викладання біології – С.Е. Генкал. Очолює кафедру кандидат наук, доцент Є.О. Лебідь.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: 6.040104 – «Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», кваліфікація – вчитель географії загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеню, організатор краєзнавчо-туристичної роботи; 7.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст», кваліфікація – учитель географії, біології та основ економіки  загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеню, організатор краєзнавчо-туристичної роботи; 8.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач географії.

В аудиторіях, лабораторіях та зоологічних музеях кафедри студенти опановують сучасні знання з зоології, цитології, гістології, анатомії та фізіології людини і тварин, біогеографії, популяційної екології, етології, методики викладання шкільного курсу біології.

Важливим етапом навчальної та наукової підготовки студентів є тривала польова зоологічна практика, що звичайно проходить на зоологічному стаціонарі в мальовничій місцевості біля с. Вакалівщина Сумського району. Ліс, озеро, остепнені балки, екскурсії вранішньою росою й вечірнє багаття, цікаві спостереження за різноманітними тваринами, збір колекцій – це справляє незабутнє враження на молодих людей, які пізнають світ живих істот, розширюють коло наукових інтересів, нагромаджують потенціал, який знаходить свій вихід у доповідях на засіданнях наукових гуртків, семінарів і конференцій, лягає в основу курсових та дипломних робіт студентів і магістрантів.

Обов’язким складником підготовки фахівців біологічного напрямку є їх знайомство з тваринним і рослинним світом України, розмаїттям ландшафтів, природних зон, красою природи рідної держави, пам’ятками природи та історії. Це відбувається протягом дальньої комплексної практики, в організації та проведенні якої буруть участь викладачі кафедр зоології та ботаніки. На відміну від більшості спеціалізованих навчальних практик, обов’язковою вимогою до дальньої комплексної практики, є те, що маршрут її проходження повинен охопити декілька природних зон України, ознайомити студентів з багатомаїттям тваринного і рослинного світу степової зони та Кримського півострова України, Чорного та Азовського морів.

Співробітниками кафедри проводиться активна наукова робота, основними напрямками якої є вивчення фауни та екології тварин північно-східної України в умовах антропічного тиску; вікові особливості морфофункціональних і психофізіологічних показників та адаптаційних можливостей дитячого організму в сучасних екологічних та
соціально-економічних умовах.

Науковці кафедри разом зі студентами, у співдружності з працівниками інших вищих навчальних закладів та наукових установ, щороку здійснюють експедиції в різні регіони України (Сумщина, Кримський півострів, Карпати) і прилеглі області Російської Федерації. Продовжується багаторічіний моніторинг стану фауни Сумщини, тривають дослідження з екології багатьох видів безхребетних і хребетних тварин. Особливий інтерес прикутий до видів, які занесені до Червоної книги України та регіонально-рідкісних, до природо-охороної тематики загалом. Проводяться пошуки та обстеження нових ділянок, територій з метою створенння природних резерватів, екологічні дослідження різноманітних водних об’єктів. За участі науковців-зоологів були організовані й проведені наукові конференції, науково-практичні семінари. Усе це в тісній співдружності з науковцями інших кафедр і факультетів університету.

Міжнародна співпраця кафедри реалізується, зокрема з Інститутом систематики та еволюції тварин Польської Академії Наук, Ягелонським університетом (Польща), з Університетом Турку (Фінляндія). Крім того виконуються держбюджетні проекти, до яких залучаються і студенти-природничники. Викладачі кафедри виступають на обласному телебаченні та в місцевій пресі з висвітленням екологічних реалій регіону.

Значним поштовхом до розвитку географічної думки на Сумщині стало святкування 125-річчя Географічного товариства СРСР, з нагоди чого здійснювалися заходи щодо створення осередків товариства в усіх областях країни. Таку ініціативу доцента Харківського державного університету В.Л. Віленкіна підтримують декан природничого факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка, доцент Б.М. Польський, який очолив новостворений відділ, та група вчителів географії Сумщини. Б.М. Польський керував Сумським відділом Географічного товариства з 1969 до 1983 року. Цікаво, що створення цього громадського осередку суттєво випередило появу формального науково-педагогічного колективу професійних географів у Сумському педінституті у вигляді секції географії (1979 р.) під час першого набору студентів на спеціальність «Учитель географії та біології» та власне кафедри географії (1982 р.). Без активної діяльності відділу Географічного товариства відкриття нової спеціальності та кафедри було б неможливим.

З 1982 до 1986 року кафедру очолював к.геогр.наук, доцент П.Р. Кулик. У 1986–1987 роках обов’язки завідувача кафедри виконував к.геогр.наук, ст.викладач В.Ю. Рябой, а з 1987 р. – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П. Крейденков. Головою Сумського відділу Географічного товариства у 1983–1994 роках був доцент Б.М. Нешатаєв (з 1992 р. – докторгеогр.наук, професор), за активної участі якого започатковується щорічний збірник наукових праць «Питання реґіональної географії Сумського Придніпров’я».

2 жовтня 1991 р. у складі кафедри була виділена секція реґіональної географії, яка з 1 вересня 1993 р. перетворюється на самостійну кафедру. Її очолив доктор геогр. наук, професор Б.М. Нешатаєв. На кафедрі реґіональної географії в цей час працювали кандидати географічних наук, доценти Г.Г. Леонтьєва, П.І. Меркулов, О.В. Черняков, старший викладач Г.О. Бондаренко, асистенти М.І. Білик, В.Д. Василега, О.В. Власенко, В.О. Мартиненко, С.І. Сюткін.

Кафедру очолював кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П. Крейденков. На кафедрі працювали кандидат географічних наук, доцент В.О. Тюленева, кандидат технічних наук, доцент О.М. Прилепський, старші викладачі Д.І. Яценко, Т.В. Марченко, асистенти В.В. Добрачова, В.І. Міщенко та інші.

З метою підведення підсумків багаторічної плідної праці з комплексного географічного дослідження території Сумської області, під егідою обох кафедр географії та Сумського відділу Географічного товариства було проведено дві науково-практичні конференції: обласна «Раціональне використання природних ресурсів Сумщини та їх вивчення в школі» (1992 р.) та міжрегіональна «Заповідна справа на Сумщині» (1994 р.). Саме тоді склався своєрідний колектив однодумців, який існує й досі та працює над формуванням басейново-ландшафтної концепції оптимізації територіальної структури природокористування. До значних досягнень сумських географів слід віднести також створення в 1995 р. атласу Сумської області. Авторами карт атласу стали географи педагогічного інституту: М.І. Білик, О.В. Бова, В.Д. Василега, В.В. Добрачова, Г.П. Крейденков, Г.Г. Леонтьєва, В.О. Мартиненко, П.І. Меркулов, П.І. Прищенко, С.І. Сюткін, В.О. Тюленєва та О.В. Черняков.

Ускладнення соціально-економічного життя у країні, суттєве скорочення державного фінансування та набору студентів, систематичні невиплати заробітної плати привели до кадрових утрат – трудової еміграції провідних викладачів, особливо з кафедри реґіональної географії (Б.М. Нешатаєв, П.І. Меркулов, О.В. Черняков). Тоді на викладацьку роботу до СДПІ переходять В.О. Тюленєва і В.Д. Василега. З 1994 р. кафедру реґіональної географії очолює кандидат географічних наук О.В. Бова. Він же протягом 1994–2002 років виконує обов’язки голови Сумського відділу Українського географічного товариства (СВ УГТ).

У другій половині 1990-х років. у СДПІ проводиться суттєве скорочення штатів, зростає навантаження на викладачів. Як наслідок, 1997 року відбувається об’єднання кафедр загальної і реґіональної географії в одну, завідувачем якої обрано доцента О.В. Бову.

Певні надії колектив кафедри покладав на збільшення кількості студентів заочної форми навчання, набір на яку розпочався у 1997 р., відкриття навчально-консультаційного пункту в м. Путивль у 1998 р.

У 2003 р. головою СВ УГТ обрано к.геогр.наук, доцента С.І. Сюткіна, ученим секретарем – канд.геогр.наук, доцента А.О. Корнуса. Зусиллями науковців кафедри географії за сприяння інших кафедр природничо-географічного факультету, в рамках святкування 75-річчя степового заповідника «Михайлівська цілина» було проведено міжнародну науково-практичну конференцію. Викладачі кафедри – активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць «Природничі науки», який згодом виріс до міжнародного наукового щорічника «Екологія і раціональне природокористування».

Значне поліпшення кадрового забезпечення «об’єднаної» кафедри географії (захистили кандидатські дисертації С.І. Сюткін і Ю.В. Буц, повернувся до Сум проф. Б.М. Нешатаєв), набір студентів на нові спеціальності «Учитель географії та англійської мови» (2001 р.), «Учитель історії та географії» (2002 р.), відкриття магістратури із спеціальності «Географія» (2002 р.) уможливили відтворення в СумДПУ двох географічних кафедр: загальної географії та регіональної географії. Рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2002 р. створюється кафедра реґіональної географії у складі професора Б.М. Нешатаєва (завідувач), доцентів Г.Г. Леонтьєвої та С.І. Сюткіна, асистента В.В. Чайки. Кафедра загальної географії має у своєму складі доцентів О.В. Бову (завідувач), А.О. Корнуса, В.О. Тюленєву, ст. викладачів Д.І. Яценко і В.Г. Євтушенка, асистента О.Л. Ткаченко, завідувача лабораторії О.С. Данильченко.

Однак несприятливі соціально-демографічні тенденції в області, відкриття географічних та суміжних спеціальностей в інших університетах призвели до багатьох ускладнень у роботі обох географічних кафедр. Припинився набір на заочне відділення спочатку в Сумах, а згодом і в Путивлі. На денному відділенні не оголошується набір на спеціальності «історія та географія», «географія та англійська мова».

На сьогодні географічний колектив – одна невелика кафедра загальної та регіональної географії. Створена в 1979 р. (спочатку як секція географії, а з 1982 р. – як самостійна кафедра), вона пережила кілька реструктуризацій і перейменувань, отримавши сучасну назву в результаті об’єднання двох названих вище географічних кафедр з 1 вересня 2007 р. Завідувач кафедри – доктор географічних наук, професор Борис Миколайович Нешатаєв.

За 30 років існування географічної освіти і науки в Сумському педагогічному університеті тут підготовлено понад 1600 вчителів географії, близько 10 кандидатів наук. В останні роки дисертації захистили І.В. Удовиченко (канд.пед.наук, проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), В.В. Удовиченко (канд.геогр.наук, ст. викладач  Київського національного університету), О.В. Говорун (канд.біол.наук, доцент кафедри зоології СумДПУ).

На кафедрі працює 7 штатних викладачів та 2 сумісники. У складі кафедри існує секція загальної географії, яку очолює кандидат географічних наук, доцент О.В. Бова. Серед штатних викладачів – три кандидати географічних наук, доценти С.І. Сюткін, А.О. Корнус та Г.Г. Леонтьєва, два старших викладача – В.Г. Євтушенко та В.В. Чайка, а також зовнішній сумісник кандидат педагогічних наук, в.о. доцента О.Л. Ткаченко та внутрішній сумісник – викладач О.С. Данильченко.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: 6.040104 – «Географія», освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»; 7.010103 –«Педагогіка і методика середньої освіти. Географія та біологія», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»; 8.010103 – «Педагогіка і методика середньо освіти. Географія»,
освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр».

Доценти кафедри А.О. Корнус, С.І. Сюткін, ст. викладач В.Г. Євтушенко здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності 6.020107, освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр з туризму». Ст. викладач В.Г. Євтушенко бере участь у підготовці фахівців на фізико-математичному факультету. Викладачі кафедри співпрацюють з міським центром зайнятості, проводять курси перепідготовки.

Щорічно за рішенням Державної екзаменаційної комісії близько 10 % випускників отримують рекомендацію до вступу в аспірантуру. У 2008 р. закінчили аспірантуру два аспіранти – Г.Є. Шевченко та В.П. Шульга. Випускники кафедри навчаються також і в аспірантурі загальноуніверситетських кафедр педагогіки та педагогічної творчості.

На кафедрі планово і в межах нормативів вирішується питання підвищення кваліфікації викладачів. Функціонують навчальні кабінети з геології і палеогеографії, землезнавства, картографії та фізичної географії та геоекології, обладнані належним чином.

Позитивну динаміку має і загальний стан матеріально-технічної бази кафедри. За останні три роки були придбані ТЗН, зокрема комп’ютери, відеомагнітофон, телевізор, а також комплекти настінних географічних карт, атласів та приладів для виконання науково-дослідної роботи викладачів та студентів.

Колективом географів за останні п’ять років опубліковано 141 наукова і навчальні праці, в тому числі 1 монографія, 9 навчальних посібників для вищої школи, 13 навчальних посібники для середньої школи, 4 методичних рекомендацій. Доценти кафедри загальної та регіональної географії Г.Г. Леонтьєва та С.І. Сюткін мають видані навчальні посібники з грифом МОН України.

Науковий потенціал колективу кафедри підтверджується щорічними випусками збірника наукових праць «Екологія та раціональне природокористування» (головний редактор – докт.геогр.наук, професор Б.М. Нешатаєв), який перетворився на міжнародний (дякуючи публікаціям колег з Білорусі та Росії); проведенням Всеукраїнських науково-практичних конференцій, зокрема «Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України» (2006 р.), присвяченої 160-й річниці з дня народження В.В. Докучаєва. У 2007 р. проведена ІІ регіональна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля», у складі якої працювала географічна секція (куратор – доцент С.І. Сюткін).

Викладачі взяли активну участь у створенні географічного атласу «Сумська область: моя мала батьківщина» та підготовці спецвипуску газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», повністю присвяченого Сумській області (лютий 2008 р.).

На території Сумської області підготовка студентів-хіміків розпочалася в нашому ВНЗ у 30-х роках минулого століття. До 2001 р. готувалися фахівці подвійної спеціальності «Біологія та хімія». Враховуючи гостру потребу області у викладачах природничих дисциплін з базовою університетською освітою, в 2001 році за ініціативою кафедри хімії в СумДПУ було розпочато підготовку за спеціальністю «Хімія та основи інформатики».

На сьогодні випускники факультету отримують дипломи «бакалавра хімії», «спеціаліста з хімії та інформатики». У 2008 р. вперше відбувся випуск магістрів зі спеціальності «Хімія». Протягом навчання кожен студент залучається до дослідницької роботи з неорганічної і аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, органічної хімії, хімії полімерів, біохімії, теорії та методики викладання хімії. Факультет дає своїм випускникам фундаментальну підготовку з природничих наук, достатню не тільки для роботи вчителем хімії, біології, географії, але й викладацької роботи у вищих навчальних закладах і наукових установах. Подвійні спеціальності, за якими проводиться підготовка, надають випускникам додаткові можливості знайти себе на ринку праці після закінчення університету. Спеціальність «Хімія та основи інформатики» дає можливість працювати не тільки у школі, але і в народному господарстві (у зв’язку з широким упровадженням комп’ютерних технологій у промисловості, бізнесі, соціальній сфері та навчальних закладах).

Більшість викладачів кафедри, яку нині очолює канд.хім.наук, доцент В.В. Бугаєнко – це кандидати наук, доценти або випускники аспірантури, які завершують дисертаційні дослідження. Фахівці кафедри ведуть також навчальну роботу на спеціальностях «біологія та психологія», «географія та біологія», «біологія та хімія» природничо-географічного факультету та на трьох спеціальностях Інституту фізичної культури.

До початку 70-х років. понад 10 років кафедру очолював кандидат хімічних наук, доцент Бонь Митрофан Дем’янович, який вів лекційні курси з неорганічної та органічної хімії. Сучасний науково-педагогічний потенціал і матеріальна база кафедри хімії були створені в 70-90-ті роках. ХХ століття. Спеціалізовані хімічні лабораторії кафедра з’явилися в 1972 р., разом з новим навчальним корпусом СДПІ. З цим пов’язаний активний розвиток кадрового потенціалу на основі залучення кращих випускників і запрошення фахівців ззовні. У цей час на кафедру після захисту кандидатських дисертацій повернулися працювати вихованці природничого факультету Сенчурін Єгор Васильович (1974 р.), Чайченко Надія Натанівна (1974 р.), Бугаєнко Валерій Васильович (1975 р.). У 1975 р. склад кафедри поповнили випускники Чернівецького університету, кандидат хімічних наук, доцент Юхоменко Михайло Михайлович – фахівець з органічної хімії та Юхоменко Марія Андріївна – фахівець з аналітичної хімії.

Є.В. Сенчурін упродовж 20 років виконував обов’язки декана
природничо-географічного факультету (1978–1998 рр.), а результати його досліджень мають велике теоретичне значення в біохімії лейкозів. В.В. Бугаєнко пройшов шлях від викладача, старшого викладача, доцента до завідувача кафедрою хімії, проректора з наукової роботи, першого проректора.

Особливої уваги заслуговує навчально-методична і наукова діяльність Н.Н. Чайченко, яка очолювала кафедру в 1976–1987 роках та в 2003–2006 роках У 1997 р. після захисту докторської дисертації і присвоєння їй вченого звання професора на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності «Теорія та методика викладання хімії», що уможливило створення наукової школи методистів-хіміків. На базі цього осередку за останні роки було захищено п’ять кандидатських дисертацій: Ю.В. Ліцман, О.В. Березан, О.О. Гиря, Г.В. Кугуєнко, О.Г. Власенко.

Творча робота Сумського осередку методистів хімії продовжується в напрямку розробки методичного забезпечення викладання хімії в
12-річній школі та профільних класах. Н.Н. Чайченко є автором близько 150 наукових праць, є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (Київ, КНПУ ім. М.П. Драгоманова, Полтава, ПДПУ ім. В.С. Короленка). Нині вона одночасно працює завідувачем кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Доцент М.М. Юхоменко, який очолював кафедру хімії в 1987–2002 роках був засновником на кафедрі дослідницької лабораторії з синтетичної органічної хімії, де з 1976 року проводилися дослідження з синтезу органічних речовин, у тому числі на замовлення організації «Союзреактив» (м. Москва). У різні роки під керівництвом доцента М.М. Юхоменка за участю А.М. Скляра, М.А. Юхоменко та студентів-хіміків були розроблені лабораторні методики синтезу та аналізу ряду нітрогенвмісних органічних речовин.

У 70-90-ті роки кафедра забезпечувала потреби реактивних хімічних лабораторій наукових установ Радянського Союзу, що було використано для отримання препаратів, що знайшли широке використання в медичній практиці як такі, що пригнічують розвиток злоякісних пухлин. Виконання широкого спектру досліджень з синтезу органічних речовин на умовах господарських договорів надало можливість зміцнити матеріальну базу кафедри хімії, постачання хімічними реактивами, сприяло організації та функціонуванню добротної лабораторії органічного синтезу, якісній фаховій підготовці спеціалістів.

У лабораторії органічного синтезу пройшов першу школу науковця-дослідника майбутній доцент кафедри хімії Скляр Анатолій Михайлович (випускник природничого факультету). Після захисту дисертації він розгорнув дослідження хітозану і його похідних, що знайшли значне використання в медицині, сільському господарстві, косметиці, харчовій, текстильній і паперовій промисловості. У 1989 – 1990 роках. на кафедрі під керівництвом доцента А.М. Скляра виконувалися роботи в рамках госдоговірної теми спільно з лабораторією біополімерів інституту елементорганічних сполук АН СРСР. Ці результати надалі використовувалися в медицині як замінники дорогого препарату – гепарину. З 2003 р. під керівництвом А.М. Скляра проводяться дослідження з метою одержання матеріалів для заміщення кісткових дефектів у співробітництві з Інститутом прикладної фізики НАН України (м. Суми). А.М. Скляр є автором 40 статей у наукових виданнях, двох навчальних посібників, кількох методичних посібників для студентів, співавтором патенту «Композитний матеріал для імплантування в біологічне середовище ссавця або людини» (2008 р.).

Навчання викладацьких кадрів у аспірантурі проведених наукових установах сприяла фундаментальній підготовці, формування дослідницьких навичок та культури наукового пошуку, вибору актуальної наукової тематики кафедри хімії на майбутнє.

За ініціативою В.В. Бугаєнка при кафедрі була створена лабораторія
фізико-хімічного аналізу, яка почала працювати з осені 1976 р. завдяки співробітництву науковців кафедри хімії з ІЗНХ АН УССР. Основними напрямками досліджень були неорганічна і фізична хімія йонних розплавів.

Співробітники лабораторії В.В. Бугаєнко, М.М. Більченко, З.М. Проценко, Г.Г. Гущенко, Г.Я. Касьяненко, І.М. Чередник взяли участь у дослідженні фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сольових систем, складу і властивостей електролітів для одержання сплавів алюмінію, електролітичного кремнію, розробки ефективних флюсів на основі іонних розплавів, одержання багатошарових покриттів електролізом із розплавів.

Окрім цього в лабораторії фізико-хімічного аналізу при кафедрі були освоєні сучасні методи та виконані роботи екологічного спрямування, а саме – аналіз вмісту важких металів та деяких інших водах, відкладеннях та ґрунтах.

Під проводом В.В. Бугаєнка як наукового виконання 22 дослідницьких проектів на замовлення підприємств та наукових установ госпдоговірних умовах і 6 проектів на замовлення Департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки за кошти державного бюджету.

Розвиток наукових досліджень сприяв підготовці науково-педагогічних кадрів. У лабораторії фізико-хімічного аналізу виконано дослідження, за результатами яких було захищено чотири дисертації. Під керівництвом науковців лабораторії захищено понад 200 дипломних та магістерських проектів випускників природничого факультету.

На підставі наукової діяльності в лабораторії фізико-хімічного аналізу та завершення дисертаційних робіт в ІЗНХ АН УРСР у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію Більченко Михайло Михайлович – у подальшому декан природничого факультету (1998–2009 рр.), нині проректор з навчальної роботи, автор 40 наукових статей та навчальних посібників. У 1989 році захистила дисертацію Проценко Зоя Миколаївна – автор 60 наукових праць. У 1999 році захистив дисертацію Касьяненко Геннадій Якович – нинішній декан факультету, автор 30 наукових праць. Взагалі ж до аспірантури вступило 12 випускників природничо-географічного факультету, які пройшли підготовку в лабораторії фізико-хімічного аналізу.

У 70–80-х роках було виконано кілька тем на замовлення Всесоюзного інституту титана (м. Запоріжжя), Дніпровського алюмінієвого заводу ім. С.М. Кірова (м. Запоріжжя). У співвиконавстві з відділами ІЗНХ АН УРСР виконано 8 науково-дослідних тем лабораторією фізико-хімічного аналізу з дослідження властивостей йонних розплавів та прикладних проблем кольорової металургії.

Серед робіт 80–90 років є цикл досліджень прикладного характеру із застосуванням мас-спектрометричного газового аналізу. Це вивчення газонасиченості електропровідних матеріалів (електровакуумних контактів, металокерамічних матеріалів, порошків металів) у співробітництві з Інститутом проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ) та Всесоюзним інститутом титану (м. Запоріжжя). За допомогою фахівців Сумського заводу приладобудування (сучасна назва ПО «Селмі») у лабораторії кафедри була сконструйована установка для кількісного аналізу водню та інших легких газів, що складалась із мас-спектрометра МХ 73-03, вакуумної системи напуску досліджуваних газів та високочастотного індукційного пристрою, який надавав можливість отримувати температуру нагріву понад 2,5 тисяч градусів. На цьому устаткуванні були виконані кілька тем з дослідження температури спалаху та визначення кількості газів під час спалювання твердого топлива, призначеного для ракетних двигунів. Замовниками цих досліджень були підприємства Російської Федерації, ІПМ АН УРСР (м. Київ).

З 1991 р. кафедра бере участь у дослідженнях природоохоронної тематики. У 1991–1993 роках на замовлення Управління охорони навколишнього природного середовища Міністерства природи України в Сумській області було виконано «Комплексне вивчення екологічного стану басейну р. Псел у межах Сумської області» (керівник – доц. В.В. Бугаєнко). Були здійснені широкі експедиційні дослідження малих річок, що впадають до р. Псел, території Сумського, Краснопільського, Лебединського, Роменського районів, які витримують важке антропічне навантаження: здійснені гідрохімічні, гідробіологічні, гідрологічні дослідження впливу господарської діяльності на тваринний світ і рослинність. До цієї роботи були долучені провідні фахівці Сумського педагогічного інституту кафедр географії (В.О. Тюленева, О.В. Бова, С.І. Сюткін, В.В. Добрачова, В.І. Міщенко), зоології (М.П. Книш, В.М. Кравченко, І.Р. Мерзлікін), ботаніки (К.К. Карпенко), хімії (В.В. Бугаєнко, М.М. Більченко, Г.Я. Касьяненко). Результати досліджень у вигляді науково-технічного звіту, висновки і рекомендації фахівців щодо оздоровлення екологічного стану басейну р. Псел передані в Управління охорони навколишнього природного середовища. За цими результатами на базі СумДПУ була проведена Всеукраїнська наукова конференція з екологічних проблем малих річок.

Починаючи з 1995 року лабораторією фізико-хімічного аналізу у зв’язку з накопиченим досвідом дослідницької роботи, створенням необхідної матеріальної бази, зростанням кадрового потенціалу кафедри було виконано шість наукових проектів на замовлення МОН України  за кошти державного бюджету. Ці роботи були присвячені дослідженню багатокомпонентних сольових розплавів, що використовуються в кольоровій металургії, електрометалургії, електрохімії, в машинобудуванні, результати яких опубліковані в наукових статтях, увійшли до хімічних довідників і знаходять практичне використання. Слід відмітити, що тільки за 1976–1993 роки співробітниками лабораторії
фізико-хімічного аналізу кафедри хімії СумДПУ було виконано науково-дослідних робіт на суму понад 400 тис. рублів, що сприяло розширенню матеріальної бази кафедри, придбанню приладів, матеріалів та реактивів.

Чотири наукових проекти фундаментального характеру в
1995–2009 роках були присвячені дослідженню властивостей оксидів у сольових розплавах.

Останні роки співробітники лабораторії фізико-хімічного аналізу та студенти старших курсів узяли участь у дослідженнях фторидних розплавів, що застосовуються як розчинники в рідкосольових ядерних реакторах під час розробки безпечних атомних електростанцій. Ці роботи проводяться у співробітництві з ІЗНХ НАН України під проводом члена-кориспондента НАН України доктора хімічних наук А.О. Омельчука.

У різні роки на кафедрі працювали фахівці, які зробили суттєвий внесок у науковий доробок та сприяли якісній підготовці спеціалістів. Це Ужако Парасковія Василівна – доктор біологічних наук, професор, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, фахівець з біохімії та біотехнології; кандидати хімічних наук С.А. Авраменко та В.Г. Плеханов. Понад 35 років на кафедрі хімії працює Дудченко Марія Сергіївна (випускниця природничого факультету), автор понад 20 наукових статей та 6 методичних посібників.

У цілому вплив творчих зв’язків кафедри з академічними установами, провідними університетами України та загальноосвітніми закладами має позитивні наслідки. Це здійснюється завдяки залученню до роботи на кафедрі провідних учителів-практиків, зокрема, із Заслуженим учителем України О.О. Гирею (нині кандидатом педагогічних наук). Слід візначити плідну співпрацю з учителями хімії, зокрема з Народним учителем СРСР В.С. Пігулем (Успенська школа Буринського району, В.І. Дубницьким (Липова-Долина), які  упродовж багатьох років на високому рівні готують майбутніх студентів-хіміків.

Факультет пишається своїми кращими випускниками, серед яких учителі з почесними званнями «народний», «заслужений», учителі-методисти, доктори та кандидати наук, наукові співробітники інститутів НАН і АПН України, відомі політичні діячі, керівники підприємств.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 247 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.