Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Фізико-математичний факультет належить до найстаріших у нашому вузі, що фактично функціонував упродовж усієї історії альма-матер. З 1930 року у складі Сумського інституту соціального виховання існувало техніко-математичне відділення, яке в 1934 р. було перетворено на фізико-математичний факультет. Це дозволило істотно підвищити фахову підготовку вчителів і надало можливість випускникам інституту працювати в середніх школах, технікумах та на робітфаках.

Велика Вітчизняна війна позначилася на діяльності нашого закладу великими втратами, серед інших на фронті загинули викладач кафедри математики В.П. Півень та заслужений учитель УРСР, учитель математики з м. Лебедин І.М. Алешня.

Робота з відновлення діяльності факультету розпочалася відразу після звільнення Сум, а заняття розпочалися з 25 листопада 1943 р. У серпні 1944 року відбувся перший післявоєнний випуск спеціалістів – дипломи були вручені 12 учителям математики та 8 учителям біології.

Деканами факультету були П.П. Галаган (1934–1941рр.), В. Є. Богаєвський (1944–1950 рр.), Л.І. Ляшенко (1950–1953 рр.), О.П. Овчаренку (1953–1955 рр.), Г.С. Карпусь (1955–1960 рр.), О.П. Овчаренку (1963–1964 рр.), Г.С. Карпусь (1964–1967 рр.), Ю.К. Гулак (1960–1963 рр.), А.Ф. Скоробагатько (1967–1971 рр.), Г.Й. Семенець
(1974–1979 рр.), С.Ф. Чашечніков (1979–1988 рр.), В.С. Кшнякін
(1988–1993 рр.), В.Б. Лобода (1993–2006 рр.), С.В. Петренко (з 2007 р.), троє останніх – випускники цього факультету.

Починаючи з 50-х років ХХ століття фізико-математичний факультет готував і готує вчителів математики, креслення, фізики та загально-технічних дисциплін, основ економіки, основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності. У всі роки основою факультету були кафедра математики та кафедра фізики.

У 1933 р. у складі СДПІ було створено кафедру математики і фізики на чолі з професором М.Г. Літінським. У різні роки вона мала різні назви, поділялася на дві кафедри, об’єднувала різні дисципліни. У довоєнні роки її очолював Г.С. Карпусь, який пізніше був деканом фізико-математичного факультету. У 1949–1954 роках кафедру математики очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Голуб, а в 1954–1971 роках – кандидат фізико-математичних наук, доцент Й.Я. Чертков. У 1958 році після поділу даної кафедри на дві – математики та математичного аналізу, завідувачем останньої став Й.Я. Чертков, а завідувачем кафедри математики був призначений викладач І.М. Злочевський (1958–1959 рр.). У 1959 р. ці кафедри знову об’єднано в одну – вищої математики, яка проіснувала до 1971 р. (на чолі з Й.Я. Чертковим). З 1971 р. знову відбувся поділ кафедри вищої математики на дві: математики та математичного аналізу. Першу очолив ректор інституту, кандидат педагогічних наук О.П. Овчаренко
(1971–1972 рр.), а другу – випускник факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент, В.Ф. Власенко (1971 – 1983 рр.).

З 1972 року фізико-математичний факультет розпочав свою роботу в новому навчальному корпусі, де було обладнано лабораторії та кабінети загальної фізики, методики фізики, радіотехніки, спецфізпрактикуму, математики, методики математики. Було придбано цінні прилади: електронний мікроскоп ЕМ – 5, вакуумний пост, генератор 31 ІМ, спектрографи ІСП – 28, ІКС – 12, мікронометр – НФ – 4 та інше обладнання для електричних та оптичних досліджень.

Поряд з новим приміщенням навчального корпусу було побудовано навчальну майстерню, де було створено всі умови для виконання студентами робіт різного спрямування. З 1972 р. успішно працювала в цьому напрямку спеціальна лабораторія кафедри фізики. У ній було устатковано високовакуумну установку з безмасляною відкачкою, завдяки якій виконувалися госпрозрахункові теми на замовлення Інституту біології моря Далекосхідного центру Академії наук СРСР та Харківського авіаційного інституту.

У 1983–1984 роках кафедрою математичного аналізу керував В.М. Агранат, а у 1984–1986 рр. – випускниця факультету, кандидат фізико-математичнитх наук, доцент К.В. Рабець. У той час до складу кафедри входили кандидати фізико-математичних наук, доценти: Й.Я. Чертков, О.Г. Іноземцев, В.М. Агранат, К.В. Рабець, кандидат економічних наук А.О. Литвиненко, викладачі М.С. Головань, Г.Ф. Літовцева, М.П. Перепелиця, Н.О. Полякова.

Кафедра забезпечувала викладання математичного аналізу, теорії функцій дійсної і комплексної змінної, методів математичної фізики, обчислювальної математики, теорії ймовірностей, філософських проблем математики, теоретичної механіки, спецкурсів з диференціальних рівнянь, підсумовування розбіжних рядів, керівництво курсовими та дипломними роботами, розробляла госпдоговірну тематику. Наукові дослідження кафедри проводилися в напрямках: теорії підсумовування, мас-спектрометрії, теоретичної механіки, теорії тепло-масообміну, в галузі методики математики. За час існування кафедри математичного аналізу (1971–1986 рр.) було опубліковано 7 навчальних посібників та 37 наукових статей у провідних журналах.

У цей же період з 1972 до 1984 рік кафедру математики очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Ф.М. Лиман, а з 1984 до 1987 рік – кандидат фізико-математичних наук, доцент В.Д. Погребний. У 1982 р. на базі кафедри математики було проведено VІІІ Всесоюзний симпозіум з теорії груп, до роботи в якому були залучені відомі вчені й організатори науки, загалом понад 100 докторів і кандидатів наук, а також аспірантів – фахівців у галузі сучасної алгебри. Це було перше творче зібрання математиків такого високого рівня на Сумщині.

Сьогодні кафедру математики очолює Заслужений працівник освіти і науки України, доктор фізико-математичних наук, професор Ф.М. Лиман. Кафедра достатньо укомплектована кваліфікованими кадрами й має у своєму складі 18 викладачів, 1 з яких – доктор наук, професор та 12 кандидатів наук, доцентів. Це кандидати фізико-математичних наук, доценти В.Ф. Власенко, В.Д. Погребний, С.В. Петренко, О.В. Мартиненко, О.О. Одінцова, Т.Д. Лукашова, В.О. Ячменьов; кандидати педагогічних наук, доценти: Л.Г. Чашечнікова, О.С. Чашечнікова, А.О. Розуменко, О.В. Семеніхіна та викладачі Я.О. Чкана, Н.Ф. Лиман, М.Г. Друшляк, аспірантка І.В. Шишенко.

Нині кафедра забезпечує фахову підготовку студентів з вищої математики, алгебри і теорії чисел, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, числових систем, проективної геометрії та методів зображень, диференціальної геометрії та топології, математичного аналізу, комплексного аналізу, диференціальних та інтегральних рівнянь, основ геометрії, математичної логіки та теорії алгоритмів, дискретної математики, математичного програмування, основ векторного і тензорного аналізу, елементарної математики, методики навчання математики, методів наукових досліджень, історії математики тощо, пропонує студентам спецкурси, спецсемінари, курсові, дипломні та магістерські роботи з актуальних питань сучасної математики та методики навчання математики в середній та вищій школі.

Протягом багатьох років на кафедрі ведуться наукові дослідження з теорії груп (проф. Ф.М. Лиман, доц. Т.Д. Лукашова, доц. О.О. Одінцова, викл. М.Г. Друшляк), теорії підсумовування рядів (доц. В.Ф. Власенко), з функціонального аналізу (доц. О.В. Мартиненко, доц. В.Д. Погребний), теорії наближень функцій (викл. Я.О. Чкана), методики навчання математики (доц. О.С. Чашечникова, Л.Г. Чашечнікова, доц. А.О. Розуменко, доц. С.В. Петренко, ст. викл. Н.Ф. Лиман, аспірантка І.О. Шишенко). У 2008 році відкрита аспірантура за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія і методика навчання математики» (керівники доценти О.С. Чашечникова та А.О. Розуменко).

Серед основних напрямків наукової роботи: дослідження груп з обмеженнями на системи підгруп, їх нормалізатори та норми; побудова аксіоматик просторів абстрактної збіжності із застосуванням різних типів збіжностей; підсумовування розбіжних рядів матричними методами; дослідження повноти ортогональних многочленів Якобі у вагових просторах; дослідження задачі оптимального кодування та відновлення класів гладких кривих та поверхонь, заданих у різних метриках; розробка методичної системи розвитку творчої особистості учня у процесі профільного навчання математики; вдосконалення підготовки майбутнього вчителя математики, спрямованої на формування в нього готовності до розвитку творчої особистості учня та студента; використання нових інформаційних технологій під час  вивчення математичних курсів у педагогічному університеті; формування наукового світогляду студентів під час вивчення математичних дисциплін.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням форм і методів навчання, над проблемами методики навчання у вищих навчальних закладах та середній школі, над упровадженням у навчальний процес новітніх інформаційних технологій. Викладачі кафедри керують педагогічною практикою студентів, надають методичну допомогу вчителям, працюють у профільних класах, беруть активну участь у підготовці та проведенні шкільних та студентських олімпіад.

Викладачі беруть участь в опонуванні та рецензуванні дисертацій, статей, шкільних підручників та посібників. Ними опубліковано цілий ряд навчальних посібників для вищих та середніх навчальних закладів (у тому числі з грифом МОН), підготовлено десятки наукових статей  у галузі теорії груп, функціонального аналізу, теорії рядів, диференційних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та методики навчання математики.

Кафедра постійно підтримує тісні зв’язки з провідними науковими центрами України та європейських країн. Вона має довготермінові угоди з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Київським національним університетом імені Т. Шевченка, Інститутом математики Національної академії наук України, Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини, Вітебським державним університетом імені П.М. Машерова, де професор Ф. Лиман представляє Сумський педуніверситет на захистах дисертацій з алгебри та методики навчання математики. У 2007 р. укладено угоду з Байротським університетом (Німеччина) щодо реалізації міжнародної програми «Використання інтерактивних засобів навчання під час вивчення математики». Студенти факультету спеціальності «Математика» пройшли стажування на базі Байротського університету за даною програмою.

У 1993, 1995, 1997 роках кафедрою було організовано і проведено міжвузівські науково-методичні конференції з актуальних проблем індивідуалізації і диференціації навчання математики, формування інтелектуальних умінь учнів та студентів та розвиток їх творчої особистості у процесі вивчення математики. За ініціативи кафедри на базі Сумського педагогічного університету в 2001 р. було проведено Третю міжнародну алгебраїчну конференцію в Україні, в якій брали участь понад 100 докторів і кандидатів наук – фахівців у галузі сучасної алгебри з 20 країн світу. У 2009 році кафедра провела Всеукраїнську конференцію «Розвиток інтелектуальних умінь учнів і студентів у процесі вивчення математики».

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. На кафедрі створено наукові студентські гуртки та творчі проблемні групи. Загальна кількість студентських наукових публікацій за останні три роки (2007–2009) перевищує 100 найменувань, з яких 38 статей або тез у збірниках міжнародних конференцій.

Викладачі кафедри активно співпрацюють зі школами, ліцеями, гімназіями та органами освіти не лише області, а й України загалом. Так, доцент К.В. Рабець з 1998 до 2005 року була головою журі Всеукраїнського турніру юних математиків, а інші члени кафедри активно працювали в цьому журі. Професор Ф.М. Лиман понад 20 років очолював журі з математики на обласних учнівських олімпіадах. Доцент С.В. Петренко виступила ініціатором створення обласного багатопрофільного ліцею Сумського державного педагогічного університету, який проіснував з 1999 до 2007 року. Доценти О.С. Чашечникова та А.О. Розуменко брали участь в організації і проведенні конкурсів «Учитель року». Більшість доцентів кафедри взяли активну участь у проведенні Всеукраїнської олімпіади з математики серед учнів, яка відбулася в Сумах у 2000 р. та Всеукраїнської студентської олімпіади з математики в 2004 р.

За період функціонування кафедрою підготовлено велику кількість учителів математики та фізики, які працюють у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. Серед випускників факультету – більш ніж 100 кандидатів і докторів наук, доцентів і професорів, які працюють у рідному вузі, навчальних і наукових закладах України та за її межами.

Кафедра фізики існує в нашому закладі ще з довоєнного періоду: у
1936–1945 роках її очолював доцент В.І. Зайцев, у 1945–1963 роках – доцент В.К. Шабаль, у 1963-1974 рр. – В.І. Сарафанов. У повоєнний період на кафедрі працювали: М.В. Пушкаренко, В.Е. Богаєвський, В.І. Зайцев, В.А. Івченко, В.К. Шабаль, Г.М. Кублицький, Р.А. Лисов, Ю.Ф. Гайсинський, Ю.К. Гулак, В.І. Сарафанов, В.Л. Рабець, Б.П. Фурденко.

На початку 80-х років для роботи на кафедру були запрошені В.М. Брацихін, Л.В. Брацихіна, Ф.Ю. Грицай, І.Ю. Проценко, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О.Д. Стадник. На цій кафедрі для подальшої роботи були залишені випускники факультету В.М. Биков, Ю.М. Лопаткін, В.Б. Лобода, В.Г. Шамоня, О.В. Яременко.

У 1974–1979 роках кафедрою фізики завідував Скоробагатько Анатолій Федорович, у 1979–1980 роках – Каленик Віктор Іванович, у
1980–1993 роках – доцент Проценко Іван Юхимович. У цей період на кафедрі захистили кандидатську дисертацію: І.О. Мороз, В.С. Іваній, В.Б.Лобода, О.Д. Стадник, О.В. Яременко, С.В. Петренко, М.В. Свириденко. Члени кафедри фізики активно працювали над колективною темою: «Дослідження структури та електрофізичних властивостей металевих, напівпровідникових та композиційних матеріалів», що дало можливість працювати над дисертаційними дослідженнями. І.Ю. Проценко започаткував створення Сумської наукової школи з фізики тонких плівок. З метою інтенсифікації наукових досліджень на кафедрі було створено галузеві науково-дослідні лабораторії фізики тонких плівок, електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, фізики діелектриків. У цей час за результатами досліджень у галузі фізики твердого тіла була захищена докторська дисертація (І.Ю. Проценко) та більше 15 кандидатських дисертацій.

Саме в цей час на кафедрі було започатковано й суттєво розвинено госпдоговірну науково-дослідницьку роботу на замовлення підприємств та організацій. Ця діяльність (керівники І.Ю. Проценко, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О.Д. Стадник) дала змогу суттєво покращити наповнення науково-дослідних лабораторій новітнім обладнанням. До неї щорічно залучалося більше 100 студентів-фізиків, виконувалися курсові, дипломні та інші роботи науково-дослідницького характеру, які було відзначено нагородами СРСР та України (студенти М. Свириденко, А. Чорноус, А. Салтикова, Р. Лопаткін та інші, які згодом успішно реалізували себе в науці). У цей же період істотного поліпшення набуло навчально-методичне забезпечення навчального процесу (І.Ю. Проценко, В.І. Каленик, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О.Д. Стадник та інші).

З 1993 до 1996 року завідувачем кафедри був призначений доцент А.Ф. Скоробагатько, а в 1996 р. її очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент В.С. Кшнякін.

У 1998 році при кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності «Фізика твердого тіла» (керівники доц. В.Б. Лобода, доц. О.Д. Стадник), було започатковано і відпрацьовано систему виконання магістерських програм з наступним вступом студентів до аспірантури. Досягненням кафедри цього періоду є виконання науково-дослідної роботи за окремим державним фінансуванням (через виграні відповідні конкурси в системі Міністерства освіти і науки України). Кафедра суттєво поповнилася вакуумною технікою, проведено її комп’ютерне забезпечення як науково-дослідної, так і навчальної роботи, придбано лабораторне обладнання фірми ФІВЕ, створено сучасну науково-дослідну лабораторію мас-спектрометрії.

З 2006 року кафедрою фізики завідує Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, професор В.С. Іваній. У сучасних умовах (зберігаючи набуті в попередні роки традиції і досягнення в науково-дослідній і навчальній роботі) кафедра особливу увагу приділяє вдосконаленню навчально-методичної та наукової роботи викладачів, підготовці аспірантів, студентів-дипломників з урахуванням ступеневої системи підготовки вчителів.

Кафедра укомплектована досить кваліфікованими викладачами. У її складі: кандидат технічних наук, професор В.С. Іваній; кандидати фізико-математичних наук, доценти В.Б. Лобода, В.С. Кшнякін, О.В. Яременко; кандидат педагогічних наук, доцент М.В. Каленик; кандидати фізико-математичних наук С.М. Хурсенко, О.Ю. Шкурдода; старші викладачі Н.В. Іваній, Л.О. Яременко.

Тільки за 2006–2009 роки колективом кафедри здійснено значний навчально-методичний доробок, про що свідчать підготовлені навчальні посібники для студентів, зокрема «Основи спеціальної теорії відносності» (В.С. Іваній, І.О. Мороз); «Молекулярна фізика» (І.О. Мороз, О.В. Яременко); видано ряд методичних рекомендацій (В.Б. Лобода, В.С. Кшнякін, М.В. Каленик та інші). Розроблені та опубліковані програми з історії фізики та методології природознавства (В.С. Іваній), спеціального фізичного практикуму (В.С. Іваній, В.Б. Лобода, В.С. Кшнякін) та інші.

Навчальний процес здійснюється на базі 6 навчальних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням: механіки та молекулярної фізики; електрики та магнетизму; оптики та атомної фізики; електрорадіотехніки; мас-спектрометрії. Вагомий внесок у розвиток технічної бази кафедри, вносить завідувач лабораторіями В.О. Кравченко.

На кафедрі продовжує діяти аспірантура зі спеціальності «Фізика твердого тіла», де виконуються наукові дослідження в напрямках вивчення структури властивостей плівкових та полімерних матеріалів. Випускники аспірантури плідно працюють у ВНЗ м. Суми викладачами, завідувачами кафедр, деканами, проректорами.

Для залучення до наукової роботи здібної студентської молоді на кафедрі створено 4 проблемних наукових групи, де поряд з викладачами й аспірантами проводять наукові дослідження і студенти. Викладачі кафедри приділяють значну увагу науковій роботі учнів-членів МАН України (доц. В.Б. Лобода, доц. В.С. Кшнякін). Доценти кафедри В.Б. Лобода, В. Кшнякін, О.В. Яременко, М.В. Каленик та професор В.С. Іваній керують науковою роботою студентів. Наукові лабораторії мають сучасне обладнання, що дозволяє викладачам кафедри фізики виконувати наукові дослідження, що мають міжнародне визнання. Їх праці друкуються в багатьох наукових журналах України і за кордоном.

Кафедра проводить велику наукову та методичну роботу, значна увага приділяється індивідуальній роботі з кожним студентом. Науково-методичний доробок викладачів кафедри за останні 10 років становлять 11 монографій, 26 навчальних посібників та підручників, більше 250 наукових та методичних статей, які використовуються викладачами університетів України під час підготовки вчителів фізики.

Кафедра фізики вже довгий час підтримує тісні наукові зв’язки з виробничим об’єднанням «Selmi». Основні напрямки роботи кафедри пов’язані з упровадженням у навчальний процес новітніх інформаційних технологій викладання з широким використанням комп’ютерної та іншої сучасної техніки (проф. В.С. Іваній, доценти М.В. Каленик, В.С. Кшнякін).

1 вересня 1988 року на базі кафедр фізики та математики була організована кафедра інформатики, обчислювальної техніки та технічних засобів навчання (кафедра ІВТТСО), яка в 1996 році рішенням Вченої ради СумДПУ ім. А.С. Макаренка була перейменована в кафедру інформатики. Її очолив випускник факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шамоня Володимир Григорович.

За період існування на кафедрі працювали висококваліфіковані спеціалісти, серед яких доктор фізико-математичних наук, професор Г.К. Чепурних, кандидати фізико-математичних наук, М.Ю. Щербина, Н.Н. Бородавка, С.В. Сіталова, кандидат технічних наук, доцент В.В. Яценко, кандидати педагогічних наук, доценти М.С. Головань, М.О. Антонченко, О.В. Семеніхіна, викладачі Г.Ф. Літовцева, О.М. Гелюх, І.Я. Славненко.

На час створення кафедра забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як інформатика, фізичні основи автоматики, методи обчислень, радіотехніки, електротехніка, програмування та технічні засоби навчання. Розвиток інформатики як науки, зниження ролі таких засобів навчання як кінопроектор, магнітофон, але збільшення можливостей мультимедіа та персональних комп’ютерів зумовило виникнення нових навчальних дисциплін, удосконалення навчальних планів, збільшення обсягу годин на вивчення прикладних пакетів програм, виділення окремих напрямків підготовки студентів з інформатики як на фізико-математичному факультеті, так і на всіх інших.

Нині кафедра інформатики, яку з 1 вересня 2009 року очолює випускниця фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Семеніхіна забезпечує викладання дисциплін у галузі інформатики на всіх інших факультетах університету, таких як інформаційно-комунікаційні технології, операційні системи, програмування (PASCAL, DELPHI, C++), спецкурси з адміністрування ПК, системи керування базами даних, використання професійних спеціалізованих середовищ (MAPLE, COREL DRAW, ADOBE PHOTOSHOP, SONY SOUND FORGE, SONY ACID, 1C БУХГАЛТЕРІЯ тощо), WEB-дизайну, інформаційні технології в туризмі (системи навігації GPS).

Сьогодні науковий потенціал кафедри інформатики здійснює постійне оновлення навчальних курсів, їх методичний і візуальний супровід. Спеціалізація університету зумовлює організацію спецкурсів з питань методики навчання інформатики в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, вивчення проектних технологій навчання за підтримкою програми «INTEL – навчання для майбутнього». Входження України в Болонський процес зумовило створення на базі кафедри інформатики цілих методичних комплексів, пов’язаних з вивченням шкільних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Викладачі кафедри інформатики забезпечують власними методичними розробками та авторськими курсами не тільки студентів університету, а і вчителів інформатики міста й області. Серед них – навчальні посібники та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: «Методи обчислень» (О.В. Семеніхіна), «Практикум з курсу методів обчислень» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна), «Основи сучасної електроніки» (В.Г. Шамоня), «Адміністрування та використання ПК» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна), «Комп’ютерний практикум: математичний пакет MAPLE» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна), «Системи керування базами даних MS Access» (Н.В. Шамшина), «Основи комп’ютерної графіки» (Н.П. Мільчакова, С.С. Алещенко), «Мультимедіа» (С.С. Алещенко), «Практикум з MS EXCEL» (О.Г. Медведовська, Н.В. Шамшина), «Візуальне середовище програмування DELPHI» (Н.П. Мільчакова) тощо. Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 доценти та 4 викладачі.

Сучасні дослідження науково-педагогічного складу кафедри спрямовані на вивчення можливостей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Зокрема розглядаються питання щодо адміністрування та технічного і програмного забезпечення сучасного кабінету інформатики, інформації та інформаційних потоків, діяльнісних середовищ професійного призначення, проектного навчання за програмою «INTEL», психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій, особливості навчання мов програмування і вивчення СКБД у ВНЗ педагогічного спрямування, перспективи мультимедійних засобів навчання.

З 2000 р. на кафедрі діє методичний семінар з проблем інформатизації навчального процесу. Викладачі кафедри досліджують актуальні проблеми навчання інформатики у школі, розробляють інформаційні підходи до вивчення дисциплін природничого циклу, керують роботою студентських проблемних груп, де вивчаються сучасні засоби об’єктного і візуального програмування, засоби мультимедійних технологій.

За роки свого існування кафедра підготувала більше тисячі вчителів, які викладають основи інформатики та інші навчальні дисципліни з використанням інформаційних технологій навчання. Випускниками кафедри є відомі в місті й області вчителі інформатики і науковці – кандидати фізико-математичних, технічних і педагогічних наук, які працюють у різних куточках нашої країни і за кордоном. Зв’язок з випускниками дає змогу вдосконалювати існуючі напрацювання, діючий методичний комплекс, упроваджувати нові розробки, реалізовувати експериментальну роботу з використання нетрадиційних технологій навчання.

Наймолодшою на факультеті є кафедра експериментальної та теоретичної фізики. Потреби сучасного розвитку різних напрямів фізики, зокрема ядерної, матеріалознавства, приладобудування та упровадження новітніх розробок у сучасне наукоємне виробництво Сумщини поставили завдання підготовки відповідних кадрів фізиків-дослідників. Для досягнення цієї мети в 2001 році в СумДПУ ім. А.С. Макаренка зусиллями науковців Інституту прикладної фізики Національної Академії наук України та кафедри фізики Сумського державного педагогічного університету була створена кафедра експериментальної і теоретичної фізики, яка вдало поєднала науковий і методичний підхід у підготовці кадрів і розпочала підготовку фахівців-дослідників за спеціальністю «Фізика». Очолює її відомий учений, директор Інституту прикладної фізики НАН України, академік Національної Академії наук України, доктор
фізико-математичних наук, професор Сторіжко Володимир Юхимович.

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований
професорсько-викладацький колектив. Кафедра має у своєму складі 16 викладачів – 4 докторів наук, професорів (з них 1 академік Національної академії наук України, 1 член-кореспондент НАН України), 10 кандидатів наук, доцентів. Частина викладачів цієї кафедри є провідними науковцями Інституту прикладної фізики НАН України, які забезпечують теоретичну підготовку спеціальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

У різні роки на кафедрі працювали або продовжують працювати: І.О. Мороз – кандидат технічних наук, в.о. профессора, О.Д. Стадник – кандидат фізико-математичних наук, в.о. профессора, А.І. Салтикова – кандидат фізико-математичних наук, доцент, О.М. Завражна – кандидат
фізико-математичних наук, ст. викладач, А.Ф. Скоробагатько – кандидат
фізико-математичних наук, доцент, В.Б. Лобода – кандидат
фізико-математичних наук, доцент, О.І. Ворошило – кандидат
фізико-математичних наук, доцент, Г.К. Чепурних – доктор
фізико-математичних наук, професор, В.І. Мірошниченко – доктор
фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент Національної академії наук України, В.І. Острик – доктор фізико-математичних наук, доцент, О.Г. Пономарьов – кандидат фізико-математичних наук, доцент, С.М. Кравченко – кандидат фізико-математичних наук, С.П. Рощупкін – доктор фізико-математичних наук, професор, Р.І. Холодов – кандидат фізико-математичних наук, доцент, С.М. Дуванов – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Д.О. Харченко – доктор фізико-математичних наук, доцент, В.Л. Денисенко – кандидат фізико-математичних наук, доцент, В.А. Батурін – кандидат фізико-математичних наук, доцент, С.М. Мордик – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

На кафедрі створені й успішно працюють науково-дослідні лабораторії вторинної іонної масспектрометрії (науковий керівник доц. А.І. Салтикова), рентгенівського аналізу (науковий керівник проф. І.О. Мороз), магнетизму композиційних матеріалів (науковий керівник проф. О.Д. Стадник).

Базовi напрями наукової дiяльностi Інституту прикладної фізики Національної Академії наук України знаходять своє відображення в підготовці студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Це експериментальнi та теоретичнi дослiдження процесiв взаємодiї потужних пучкiв iонiв, електронiв i фотонiв низьких енергiй з матерiалом для цiлеспрямованої змiни його властивостей; розробка електростатичних прискорювачiв, методiв та аналiтичного обладнання для експресного з високою роздiльною здатнiстю аналiзу складу i структури матерiалiв, у тому числi бiологiчних об’єктiв.

З роботою членів кафедри пов’язане створення субмiкронного iонного мiкроскопу на енергiю 2 МеВ, розробка фізичних методів визначення малих компонентів руд і вивчення в них мікросистем рідкісних елементів, науковий супровід міжгалузевої програми з наукового приладобудування. Навчальні лабораторії кафедри укомплектовані сучасним фізичним обладнання та комп’ютерною технікою. Навчально-наукова робота студентів проходить у лабораторіях Інституту прикладної фізики Національної Академії наук України. Кафедра організує виробничу практику студентів в Інституті прикладної фізики НАН України, НВО «Селмі», ВАТ «ВНДІ компресормаш» та інших науково-виробничих установах Сумщини.

Випускники СумДПУ ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізика» – це фахівці-дослідники в галузі сучасної фізики, яка є основою наукоємних, енергозберігаючих та сучасних інформаційних технологій. Об’єктами їх професійної діяльності є фізичні процеси мікро- та макросвіту, комп’ютерне моделювання фізичних процесів, сучасні фізичні засоби мас-спектрометрії й електронної мікроскопії, синергетичні моделі та інші.

У 2006 році відбувся перший випуск спеціалістів за вказаним напрямом, 40 % випускників вступили до аспірантури Інституту прикладної фізики Національної Академії наук України, інших направлено на роботу в наукові та науково-виробничі підприємства міста Суми.

Випускники магістратури зі спеціальності 8.070101 – «Фізика» рекомендуються для викладання фізики в навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та на наукові, науково-виробничі підприємства міста й області. З числа найбільш підготовлених випускників магістратури формується резерв для направлення до аспірантури Інституту прикладної фізики Національної Академії наук України, СумДПУ ім. А.С. Макаренка та інших наукових установ, призначення на посади асистентів та молодших наукових співробітників.

Кафедра має велике майбутнє, оскільки науковий напрям, реалізований у практичних розробках, відкриває перспективи реалізації творчого потенціалу молоді Сумщини в галузі прикладних проблем енергетики, матеріалознавства, приладобудування, який включає прилади навчального призначення.

Нині фізико-математичний факультет є провідним у СумДПУ з підготовки фахівців у галузі фізико-математичних наук. З 2007 року деканом факультету є кандидат фізико-математичних наук, доцент С.В. Петренко, заступником декана – кандидат педагогічних наук, доцент М.В. Каленик. Сьогодні на факультеті отримують знання близько 450 майбутніх учителів фізики, математики, основ інформатики, основ економіки.

Кращі традиції факультету зберігаються в навчальній та виховній роботі тому, що більшість викладачів, які сьогодні працюють тут, є його вихованцями. На сьогодні факультет має найпотужніший за всю його історію викладацький склад, що працює на чотирьох кафедрах. Це академік НАН України, член-кореспондент НАН України, 5 професорів – докторів наук, 25 кандидатів наук – доцентів.

На факультеті для студентів створені всі умови для активної участі в наукових гуртках, у науково-дослідній роботі кафедри. На факультеті щорічно проводиться студентська наукова конференція, за результатами якої видається «Збірник матеріалів студентської наукової конференції фізико-математичного факультету» (Випуски 1, 2, 3).

Факультет має міжнародні зв’язки, які розвиваються завдяки участі викладачів у міжнародних освітніх проектах.

Велика увага на факультеті приділяється розвитку студентського самоврядування. Спортивні команди з шахів, міні-футболу, гандболу та волейболу виборюють призові місця в університетських спартакіадах. Неможливо уявити життя факультету і без традиційного свята «День фізмату», на яке чекають, і в якому беруть участь усі без винятку студенти та викладачі, а також випускники минулих років.

Викладачі факультету активно здійснюють профорієнтаційну роботу. На факультеті з 1999 року проводиться учнівська предметна олімпіада, за результатами якої кращі учні зараховуються на фізико-математичний факультет. На кафедрах працюють школи «Юного математика» та «Юного фізика», заняття в яких проводять досвідчені викладачі кафедр.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців за трьома спеціальностями: математика, фізика та фізика (науковий напрямок). Професорсько-викладацький склад кафедр факультету прагне, щоб кожен студент будь-якої спеціальності добре володів основними базовими курсами. Такими є: математичний аналіз, алгебра і теорія чисел, аналітична геометрія, диференціальні рівняння, диференціальна геометрія та топологія, теорія ймовірностей, математична статистика, інформатика, комплексний аналіз, загальна фізика, теоретична фізика, класична механіка та інші. Починаючи з третього курсу кожен студент слухає спеціальні курси, що стосується його спеціалізації, готує дипломну роботу.

Серед спеціалізацій – математика (основи інформатики та основи економіки), фізика (математика та основи інформатики). З кожної окремої спеціалізації студенти слухають спеціальні курси, знайомляться з найновітнішими досягненнями відповідних наук, готують курсові роботи. Студенти четвертого курсу складають державний іспит і одержують дипломи відповідно бакалавра математики та бакалавра фізики. Далі студенти можуть продовжувати навчання ще один рік і одержати диплом спеціаліста, а за бажанням, на 6 курсі – диплом магістра. Вихованці фізико-математичного факультету одержують грунтовну підготовку з базових курсів і можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Фізико-математичний факультет ставить своїми завданнями підготовку фахівців, які бездоганно володіють сучасними математичними методами, знайомі з сучасними економічними дисциплінами, досконало володіють комп’ютерними технологіями, вміють не лише застосовувати математичні методи в житті, а й можуть ставити й розв’язувати нові складні проблеми, добре володіють методами виховання молоді. Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах з сучасними комп’ютерами, добре володіють практикою роботи з сучасними пакетами.

Значна частина випускників продовжують навчатися в магістратурі факультету, а найкращі з них вступають до аспірантури (у 2009 р. – це Ю.В. Хворостіна, О.О. Пасько). 4 випускники факультету сьогодні є аспірантами нашого університету та Інституту прикладної фізики НАН України.

Серед вихованців є багато Відмінників освіти України, Заслужених учителів України, Заслужених працівників освіти і науки України, кандидатів та докторів наук. Вони працюють у ВНЗ міста, області, України. Так, у СумДПУ ім. А.С. Макаренка нині викладають випускники фізико-математичного факультету, кандидати педагогічних наук, професор О.Г. Козлова, старший викладач Н.А. Коваленко; у Сумському державному університеті – проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор А.Н. Чорноус, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізики Ю.М. Лопаткін, доктор фізико-математичних наук, професор В.І. Перекрьостов, кандидати наук Н.І. Одарченко, В.Ф. Нефедченко, І.В. Коплик, Ю.А. Зимак, Ю. Кравченко, І. Куценко, О. Литвиненко; у Сумському Національному аграрному університеті – доктор технічних наук, професор М. Кочмала, кандидати фізико-математичних наук, доценти А.М. Розуменко, В.О. Герасименко, кандидат педагогічних наук, доцент М.М. Антонченко; в Українській академії банківської справи – кандидати фізико-математичних наук К.В. Рабець, В.В. Яценко та кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Коломієць. Серед випускників фізико-математичного факультету і доктор юридичних наук, доцент Харківського національного університету внутрішніх справ О.Ю. Синявська; кандидат фізико-математичних наук, доцент Б.Й. Міщенко, який очолює кафедру Національної академії СБУ; доценти А.Я. Коваленко, В.М. Супрун, М.І. Маринич, Ю.Т. Стеценко, які керували кафедрами в Сумському вищому артилерійському училищі. Кафедру математики Глухівського педагогічного інституту довгий час очолював кандидат педагогічних наук, доцент Г.П. Лишенко. Нашими випускниками є директор Конотопського інституту Сумського державного університету В.В. Бібік та викладач цього інституту Т.В. Гребеник; директор «Укрросметалу» В.Г. Кирик та провідний фахівець цього підприємства К.О. Пушкарьов, фахівець Міністерства освіти і науки України, професор Т.О. Пушкарьова, вчений секретар Інституту прикладної фізики АН України Б.О. Лисенко. І це ще далеко неповний перелік колишніх студентів фізико-математичного факультету, що є основою викладацького корпусу багатьох ВНЗ.

Начальником Управління освіти Сумської обласної державної адміністрації працює Л.В. Пшенична, ректором Сумського обласного інституту післядипломної педагогчної освіти – доцент В.Ф. Живодьор, начальником Сумського міського відділу освіти – М.О. Кошевий. Вихованці факультету працюють учителями середніх шкіл та інших освітніх і спеціально-технічних навчальних закладів, багато з них нині – директори і завучі шкіл, працівники вищих навчальних закладів країни. Наших випускників охоче беруть на роботу в банки, комерційні структури.

Сьогодні фізико-математичний факультет не лише розвивається в ногу з часом, але й багато в чому випереджає його.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 218 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.